Sporen van Kierkegaard: Verwijzingen in boeken, encyclopedieën en handboeken
   
 

Aalders, C.: Mystiek en bevinding, pp. 99-108. In: Mystiek in de Westerse kultuur. 1973. [VI-Hensen]

Aalders, W.: Pascal als apologetisch prediker. (oorspr. proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). Van Gorcum & Comp. (G.A. Hak & H.J. Prakke), Assen, 1941. 169 p., 24x16 cm.

Aalders, Willem Jan: Mystiek - Haar vormen - wezen - waarde. J. B. Wolters' U.M, Groningen, Den Haag, 1928. vii-511 p., 23x16 cm.

Aalders, W. J.: De grond der zedelijkheid. J. B. Wolters' Uitg.-Mij., Groningen, Den Haag, 1930. viii-272 p., 23x17 cm.

Aalders, W. J.: De Incarnatie. J. B. Wolters' Uitg.-Mij., Groningen, Den Haag, Batavia, 1933. 424 p., 24x18 cm.

Aalders, W. J.: De nood des tijds. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij., Leiden, 1934, 19352. 168 p., 21x14 cm.

Aalders, W. J.: Het Geweten, pp. 67-112. In: Psychologie en Evangelie. 1934. [VI-Molenaar]

Aalders, W. J.: Het Geweten. J. B. Wolters' Uitg.-Mij., Groningen, Den Haag, Batavia, 1935. 235 p., 23x17 cm.

Aalders, W. J.: Wijsbegeerte van den godsdienst, pp. 87-104. In: Scientia - Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, deel I. 1938. [VI-de Groot]

Aalders, W. J.: Toekomstbeelden uit vijf eeuwen - More - Bunyan - Mandeville - Fichte - Wells. J. B. Wolters' Uitg.-Mij., Groningen, Batavia, 1939. vi-166 p., 23x16 cm.

Aalders, W. J.: Enkeling en gemeenschap. Ploegsma, Zeist, 1939. 73 p., 22x14 cm.

Aalders, W. J.: Handboek der ethiek. Uitg.Mij. Holland, Amsterdam, 1941. 470 p., 25x17 cm.

Aalders, W. J.: Twijfel en geloof, pp. 141-220. In: Twijfel en geloof (W.J. Aalders, G. van der Leeuw, H.C. Rümke, G. Sevenster). Uitg. Mij. Holland, Amsterdam, 1950. 220 p., 25x16 cm. [VI-van der Leeuw-a, Rümke-a]

Aalders, W.: Schepping of geschiedenis - Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1969. 179 p., 21x14 cm.

Aalders, W.: Wet, Tragedie en Evangelie - Een andere benadering van het boek Job. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1979. 393 p., 21x13 cm.

Aalders, Maarten Johan: Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton, P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Kok, Kampen, 1990. 228 p., 24x16 cm.

Abicht, Ludo: Filosofie is voor iedereen. Inleiding op 2500 jaar denken. Acco, Leuven/Amersfoort, 1992, 19966. 157 p., 21x13 cm.

Achterhuis, Hans J.: Camus: De moed om mens te zijn. Ambo, Utrecht, 1969. 210 p., 20x12 cm.

Achterhuis, H. (red.), Paul van Dijk, Pieter Tijmes: De maat van de techniek - Zes filosofen over techniek - Günther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas en Lewis Mumford. Ambo, Baarn, 1992. 272 p., 20x12 cm. [VI-Tijmes-a,b, van Dijk]

Achterhuis, H.: Natuur tussen mythe en techniek. Ambo, Baarn, 1995. 278 p., 21x14 cm. [VII-Achterhuis]

Achterhuis, Hans: Het absurde, opstand en mimesis. Camus in perspectief, pp. 33-40. In: Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus en Bataille herdacht. 1998. [VI-Oosterling,Prins]

Adolfs, Robert, J. Sperna Weiland (red.): Epiloog, pp. 161-166. In: De toekomst van christendom en cultuur. Het Wereldvenster, Baarn, 1968. 171 p., 21x12 cm. [VI-Smit]

Aerts, J. J. M., A. G. H. Bachrach, G. Stuiveling, A. J. Mussche, B. P. Wessels (alg. leiding): Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, Deel 4. Paul Brand, Hilversum; C. de Boer Jr., Hilversum, 1963-1977 (9 dln). 26x17 cm. [III-Billeskov Jansen]

Alexandrescu, Sorin (red.): Richard Rorty. Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen, 1995. 240 p., 20x12 cm. [VI-Ankersmit, van Nierop]

Anbeek, C: Filosofie Oost-West: Nishitani, pp. 366. In: De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. 1995. [III-Bor]

Ankersmit, Frank: Van taal naar ervaren, pp. 54-96. In: Richard Rorty. 1995. [VI-Alexandrescu]

Anonymus: De dood in den pot. Bezwaren tegen de geesten van vervlogen eeuwen in "het gebonden en gedragen woord der Kerk", voorgedragen door EEN UIT DE ZONEN DER PROFETEN met een woord vooraf van Sören Kierkegaard en een certificaat van echtheid. C. J. Terwee, Putten, 1939. 95 p., 24x16 cm.

Armstrong, Karen: Een geschiedenis van God - vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. (vert. uit het Engels door Ronald Cohen). Anthos, Baarn, 1995, 19967. 512 p., 24x17 cm.

Bachrach, A. G. H., G. J. van Bork, M. de Grève, J. Weisgerber, M. H. Würzner (red.): Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, Deel 5. De Haan, Haarlem; De Standaard, Antwerpen, 1980-19862 (herz.) (10 dln.). 30x21 cm. [III-Billeskov Jansen,Bolckmans]

Baers P.R., Joris (red.): Kierkegaard afdelingen. In: Lectuur-Repertorium, Dl. II, Suppl. I en II. 1934-1946. [V]

Baers P.R., Joris, Paul Hardy (red.): Kierkegaard afdeling, pp. 1359-1360. In: Lectuur-Repertorium, Dl. II. A.S.K.B., Antwerpen; Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen; Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1952-19542 (3 dln.), Dl. II, 19532. pp. 1053-2131, 20x13 cm.

Bakhuizen van den Brink, J. N., J. van den Berg, W. F. Dankbaar: Handboek der Kerkgeschiedenis - Dl. 4, De kerk sedert de zeventiende eeuw. (Oorspr. J.N. Bakhuizen van den Brink, J. Lindeboom. Daamen, 's-Gravenhage, 1942-1945, 2 dln.). De Tille, Leeuwarden, 19854 (opn. bew.) (4 dln.). 360 p., 23x15 cm.

Bakker, R.: De geschiedenis van het fenomenologisch denken. Aula-boeken 174, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1964, 19693. 537 p., 18x10 cm.

Bakker, R.: Albert Camus. Het Wereldvenster, Baarn, 1966. 250 p., 21x12 cm.

Bakker, R., J. de Graaf: Wijsgerige ethiek van de twintigste eeuw. Hoofdlijnen in het huidige denken over mens en moraal. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1979, 19822. 188 p., 19x13 cm.

Bakker, R., A. G. M. van Melsen, C. A. van Peursen: Inleiding tot de Wijsbegeerte in Christelijk Perspectief. Kok Educatief, Kampen, 1981. 260 p., 24x16 cm.

Bakker, Siem: Literaire tijdschriften van 1885 tot heden. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985. 495 p., 20x13 cm.

Banning, Willem: Typen van Zedeleer. Grepen uit de geschiedenis der niet in godsdienstig geloof gefundeerde ethiek - Een eerste inleiding. (5e druk herz. door A. van Biemen). De Erven F. Bohn, Haarlem, 19582 (omgewerkt, uitg.), 19725 (herz.). 255 p., 21x13 cm.

Barents, Jan: Het verschraalde denken. Een vergelijking tusschen de dialectische theologie van Karl Barth en de "reine Rechtslehre" van Hans Kelsen. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). D. A. Daamen's Uitg. Mij., Den Haag, 1945. 112 p., 20x15 cm.

Barth, Karl: De christen in de maatschappij. (vert. uit het Duits Herman Meijer, aantek. Rinse Reeling Brouwer). NCSV-Eltheto, Zeist, 1978. 192 p., 22x15 cm.

Barth, Karl: Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief. (Bijeengezocht, vert. uit het Duits, en ingeleid door C. van der Kooi). Meinema, Delft, 1986. 103 p., 21x14 cm.

Barth, Karl: Theologisch geboortewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930, meegelezen door dr J.M. Hasselaar. Kok, Kampen, 1986. 183 p., 21x12 cm.

Bavinck, Herman: Hedendaagsche moraal. Kok, Kampen, 1902. 75 p., 24x15 cm. [VII-Bavinck]

Beek, M. A., J. Sperna Weiland: Martin Buber. Het Wereldvenster, Baarn, 1964, 19672 (bijgew.). 128 p., 21x12 cm.

Belcampo: De filosofie van het belcampisme. Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972. 296 p., 21x14 cm.

Belzen, J. A. van: Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden en veronderstellingen. Kok, Kampen, 1991. 290 p., 24x16 cm.

Bercken, Wil van den: Theologische cultuur in het hedendaagse Rusland. (Oratie Katholieke Universiteit Nijmegen). Katholieke Universiteit Nijmegen, 1994. 37 p., 21x15 cm.

Berg, J. H. van den: Psychologie en theologische anthropologie. (Inaug. rede Rijksuniversiteit Utrecht). G. F. Callenbach, Nijkerk, 1952, 19643. 44 p., 20x12 cm.

Berg, J. H. van den: Metabletica of leer der veranderingen - Beginselen van een historische psychologie. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1956. 255 p., 24x16 cm.

Berg, J. H. van den: Psychologie en geloof: een kroniek en een standpunt. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1958, 19702. 77 p., 23x15 cm.

Berg, J. H. van den: De psychiatrische patient. Kleine algemene psychopathologie op fenomenologische grondslag. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1964. 138 p., 21x13 cm.

Berk, M. F. M. van den: Bonhoeffer, boeiend en geboeid: de theologie van Dietrich Bonhoeffer. (Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen). Boom, Meppel, 1974. 322 p., 21x13 cm.

Berkhof, H.: Christelijk geloof - een inleiding tot de geloofsleer. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1973, 19937. 564 p., 22x15 cm.

Berkouwer, G. C.: Een halve eeuw theologie - Motieven en stromingen van 1920 tot heden. Kok, Kampen, 1974. 412 p., 22x14 cm.

Beth, Evert W.: Door wetenschap tot wijsheid. Verzamelde wijsgerige studiën. Van Gorcum, Assen, 1964. x-146 p., 24x16 cm.

Bethge, Eberhard: Dietrich Bonhoeffer - Theoloog, christen, tijdgenoot. (vert. uit het Duits J. van de Geijn, F. v.d. Heijden O.Praem.). Ambo, Utrecht; Bosch en Keuning, Baarn, 1968. 1076 p., 22x14 cm.

Beukel, A. van den: Met andere ogen - over wetenschap en het zoeken naar zin. Ten Have, Baarn, 1994, 19964. 231 p., 20x12 cm.

Binger, Juliette: Martin Buber - zijn leven en zijn werk. (verz./vert. uit het Duits/bewerkt J. Binger; inl. W. Banning). Uitg. De Driehoek, 's-Graveland, 1947. 247 p., 23x16 cm. [III-Buber]

Bleeker, Claas Jouco: Op zoek naar het geheim van de godsdienst. Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Noord-Hollandsche Uitg. Mij., Amsterdam, 1952, 224 p.; J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1960, 19612. 208 p., 18x11 cm.

Bleeker, C. J.: Het geheim van de godsdienst. Servire, Wassenaar, 19733. 208 p., 21x13 cm. (herdruk)

Boelens, Jan: Filosoferen met Bernard Delfgaauw. Kok Agora, Kampen, 1992. 128 p., 22x15 cm.

Boer, R. C.: Ibsen's drama's. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem, 1928. 305 p., 18x12 cm.

Boer, Theo de: Tussen geloof en profetie - de wijsbegeerte van Emmanuel Levinas. (met een bibliografie door Kees Meerhoff). Ambo, Baarn, 1976. 176 p., 20x12 cm.

Boer, T. de: De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie. Meinema, Zoetermeer, 1989, 19953. 190 p., 20x12 cm.

Boer, T. de: Tamara A., Awater, en andere verhalen over subjectiviteit. Boom, Amsterdam, 1993. 208 p., 20x12 cm.

Boer, T. de: Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn. En andere opstellen. Meinema, Zoetermeer, 1996. 380 p., 20x12 cm.

Boersema, Karsien Hendrik: Allard Pierson - Eene cultuur-historische studie (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1924. xvi-506 p., 25x16 cm.

Boey, Koen, Chris Bremmers, Paul Sars, Paul van Tongeren: Om de waarheid te zeggen. Opstellen over filosofie en literatuur aangeboden aan Ad Peperzak. Kok Agora, Kampen, 1992. 257 p., 22x15 cm. [VI-van Tongeren-a]

Boiten, Rolf Gerrit Harro: Tussen angst en extase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en extase. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). Jacob van Campen, Amsterdam, 1975. 227 p., 23x15 cm.

Bokhove, Niels: Het sociaal-wijsgerig denken van Franz Kafka. (Doct. scriptie Centrale Interfaculteit, Rijksuniversiteit Utrecht). Utrecht, 1981. 295 p., 21x15 cm.

Bokhove, Niels: Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied. Em. Querido's Uitg., Amsterdam, 1984. 409 p., 21x13 cm.

Bollnow, Otto Friedrich: Nieuwe geborgenheid. Een bijdrage ter overwinning van het existentialisme. (vert. uit het Duits T.J. Langeveld-Bakker). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1958. 192 p., 23x15 cm.

Bomhoff, J. G.: De vrijheid in de roman, pp. 176-188. In: Vrijheid. Horizon der geschiedenis. 1966. [III-Nauta, Sperna Weiland]

Braak, Menno ter: Douwes Dekker en Multatuli. H. P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag, 1937.

Braak, Menno ter: In gesprek met de vorigen. Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1938, 19462. 163 p., 21x13 cm.

Braak, Menno ter: De Joodsche Geest en de litteratuur, pp. 148-164. In: Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk onder redactie van H. J. Pos. 1939. [VI-ter Braak-b-Pos]

Braak, Menno ter: Verzameld werk. Deel 4. Van Oorschot, Amsterdam, 1951, 19802. 913 p., 19x12 cm. [VI-ter Braak-a, VII-ter Braak, van der Leeuw-b]

Braak, Menno ter: Verzameld werk. Deel 6. Van Oorschot, Amsterdam, 1950, 19802. 680 p., 19x12 cm. [VII-ter Braak]

Brabander, Richard de: Schrijven als suïcidale opstand. Blanchot over Camus' Sisyphus en Bataille's extase, pp. 91-106. In: Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus en Bataille herdacht. 1998. [VI-Oosterling,Prins]

Bradbury, Malcolm: Schrijvers van de nieuwe tijd - Van Ibsen tot Kafka. (vert. uit het Engels Henny Corver, Joost Corver, Floris Blommaert, John van Bladel). Teleac, Utrecht, 1989. 282 p., 24x16 cm.

Brandes, Georg: Scandinaafsche persoonlijkheden. (vert. uit het Deens I.C. De Cock). [Henrik Ibsen, pp. 1-174; Bjornstjerne Björnson, pp. 175-263]. H. D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem, 1905. 331 p., 22x14 cm.

Breek, B.: Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth. (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). Van Gorcum, Assen, 1953. 172 p., 24x16 cm.

Bremmer, R. H.: Herman Bavinck als dogmaticus. Kok, Kampen, 1961. 457 p., 25x18 cm.

Brillenburg Wurth, G.: Het christelijk leven. I. Grondlijnen der ethiek. Kok, Kampen, 1949. 296 p., 23x15 cm.

Brink O.P., H., G. Kreling O.P., A. H. Maltha O.P., J. H. Walgrave O.P. (red.): Theologisch Woordenboek, Deel II. J. J. Romen & Zonen, Roermond en Maaseik, 1957. 5074 kolommen (3 dln.), 25x17 cm [III-Nota]

Brod, Max: Franz Kafka, een biografie. (vert. uit het Duits M. van Nieuwstadt). De Arbeiderspers, Amsterdam, 1967, 19832. 302 p., 20 cm.

Broeckaert OFM, (Alfons Lodewijk) Norbertus: Existentialisme. (Verhandelingen Kath. Vlaamse Hogeschooluitbreiding; jrg. 42, nr.6, verhandeling 401). Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1948. 62 p., 20 cm.

Broek, Aart G. (red.): Aangaande Boeli. (feestbundel uitgegeven t.g.v. van de 75ste verjaardag van Boeli van Leeuwen op 10 oktober 1997). In de Knipscheer, Amsterdam, 1997. 206 p. [III-Møller]

Brom, Gerard: Nietzsche's Antichrist. In: Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Nieuwe reeks Afd. Letterkunde, Deel 9, No. 6. Noord-Hollandsche Uitg. Mij., Amsterdam, 1946. 172 p., 24x16 cm.

Bruning, Henri: Vormkracht en onmacht der religie - Missionair christendom. Verbum Humanum, Arnhem, 1961. 233 p., 22x15 cm.

Brzoska, Karl: Vrijheid en noodzakelijkheid, pp. 117-132. In: Rede en geloof. 1950. [III-Sjestow]

Buber, Martin: De vraag naar de mens - het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd. (vert. uit het Duits I.J. van Houte). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1957, 19713. 146 p., 20x13 cm.

Buber, Martin: Ik en jij. (vert. uit het Duits Marianne Storm). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1998. 175 p., 21x12 cm.

Bultmann, Rudolf: Eeuwigheid hier en nu. Geschiedenis en eschatologie. (vert.uit het Duits/inl. J.M. de Jong). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1962. 192 p., 19x13 cm.

Bultmann, Rudolf: Jezus Christus en de mythe. (vert. uit het Duits L. de Liefde, inl. J.M. de Jong). W. ten Have , Amsterdam, 1967. 134 p., 18x11 cm.

Bultmann, Rudolf: Geloof zonder mythe? (Een keuze uit de artikelen van Rudolf Bultmann, vert. uit het Duits G. Beekman, inl. J. Sperna Weiland). J. J. Romen & Zonen Uitgevers, Roermond, 1969. 230 p., 20x12 cm.

Burger, C. B.: Over het werk van Tillich, pp. 145-155. In: De dynamiek van het geloof. 1958. [VI-Tillich-a]

Burggraeve, Roger: De bijbel geeft te denken. Schepping. Milieu. Lijden. Roeping. Gods passie en de ander. Vergeving. Bevrijding van de ethiek. In gesprek met Levinas. Acco, Leuven/Amersfoort, 1991, 19944. 336 p., 25x17cm.

Buri, Fritz: Theologie der existentie. (vert. uit het Duits/inl. Pieter Smits). Vrije geluiden-serie, 5e reeks, W. Gaade, Delft, 1955. x-144 p., 19x12 cm.

Buytendijk, F. J. J.: De vrouw - Haar natuur, verschijning en bestaan - Een existentieel-psychologische studie. Aula-boeken 12. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1951, 196916. 288 p., 18x11 cm.

Buytendijk, F. J. J.: Aandenken - Bezinning over de levensloop. Ambo, Baarn, 1980. 110 p., 21x12 cm.

Calvin, William H.: De opkomst van het intellect. Een reis naar de ijstijd. (vert. uit het Engels Peter Diderich). Bert Bakker, Amsterdam, 1994. 308 p., 21x14 cm. [VII-Peters]

Camus, Albert: De myte van Sisyphus: een essay over het absurde. (vert. uit het Frans C.N. Lijsen, 1962). De Bezige Bij, Amsterdam, 1962, 19715. 191 p., 20 cm.

Camus, Albert: De myte van Sisyphus: een essay over het absurde. (vert. uit het Frans Anton van Waarden, 1975). De Bezige Bij, Amsterdam, 1975, 19852. 163 p., 20 cm.

Carp, Eugène A. D. E.: Suggestie. Meulenhoff, Amsterdam, 1947. 157 p., 23x16 cm.

Carp, E. A. D. E.: Problemen van het mens-zijn. WYT Uitg., Rotterdam, 1953. 96 p., 23x15 cm.

Carp, E. A. D. E.: Ondanks alles mens. WYT Uitg., Rotterdam, 1954. 188 p., 23x15 cm.

Carp, E. A. D. E.: Eenzaamheid. Schets ener anthropologische psychiatrie. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1964, 19692. 159 p., 22x15 cm.

Carp, E. A. D. E.: De dubbelganger - Beschouwingen over dood en leven. Aula-boeken 146, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1964. 186 p., 18x11 cm.

Carp, E. A. D. E.: Angst en Vrees. Aula-boeken 286, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1966. 154 p., 18x10 cm.

Carp, E. A. D. E.: Zelfonthulling in het mensbeeld van Jean-Paul Sartre. Standaard Wetenschappelijke Uitg., Antwerpen; Universitaire Pers Rotterdam, 1970. 205 p., 21x13 cm.

Carp, E. A. D. E.: De filosofie van een gedesillusioneerde: "La Peste" van Albert Camus. Aula-boeken 544, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1975. 96 p., 18x10 cm.

Carp, E. A. D. E.: Essay over verveling. De Tijdstroom, Lochem, 1980. 76 p., 20 cm.

Chantepie de la Saussaye Dz, Pierre Daniël: De Taak der Theologie. (Inaug. rede Rijksuniversiteit Leiden). De Erven F. Bohn, Haarlem, 1899. 32 p., 24 cm.

Chantepie de la Saussaye, P. D.: Portretten en Kritieken. [Allard Pierson, pp. 142-164 [VII-Chantepie-a]; Potgieters Brieven, pp.165-201; Die Vergleichende Religionsforschung und der Religiöse Glaube (ein Vortrag), Stockholm, 1897, pp. 337-367]. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1909. vi-367 p., 22x17 cm.

Chantepie de la Saussaye, P. D.: Het Christelijk leven I. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1910; 19132. 21x17 cm. 340 p., 21x17 cm.

Chantepie de la Saussaye, P. D.: Het Christelijk leven II. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1912; 19132, 1922-19233. 366 p., 21x17 cm.

Chantepie de la Saussaye, P. D.: De absoluutheid des Christendoms, pp. 396-405. In: Geestelijke Stroomingen: verzamelde voordrachten en opstellen. De Erven F. Bohn, Haarlem, 19142. viii-405 p., 21x17 cm.

Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk, Dl. III. 1925-1931. [III-Hepp, VI-Grosheide]

Christelijke Encyclopedie, Dl. IV. 1956-19612 (herz.) [III-Jonker-b, VI-Grosheide,van Itterzon]

Cohen-Solal, Annie: Jean-Paul Sartre - zijn biografie. (vert. uit het Frans Truus Boot, Barbara Herklots, Mirjam de Veth). Van Gennep, Amsterdam, 1987, 19883. 610 p., 22x15 cm.

Costa, Denise de: Anne Frank & Etty Hillesum. Spiritualiteit, schrijverschap, seksualiteit. (Proefschrift Universiteit Utrecht). Balans, Amsterdam, 1996. 360 p., 22x14 cm.

Cultuurgeschiedenis van het Christendom (J. Waterink e.a.): Deel IV: Verval en herleving, 1951, 19572. [VI-Waterink, Smitskamp]

Cultuurgeschiedenis van het Christendom (J. Waterink e.a.): Deel V: Gisteren, heden, morgen, 1951, 19572. [VI-Waterink, van Duinkerken, Kohnstamm-b, Robbers-a]

Delfgaauw, Bernardus Maria Ignatius: Het spiritualistische existentialisme van Louis Lavelle. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). Noord-Hollandsche Uitg. Mij., Amsterdam, 1947. 143 p. 23x15 cm.

Delfgaauw, Bernard: Filosofie van de grammatica. Boek I. Het Wereldvenster, Weesp, 1984. 201 p., 21x12 cm.

Delfgaauw, Bernard: Filosofie van de menselijke betrekkingen - Filosofie van de grammatica. Boek II, deel I, afdeling II. Het Wereldvenster, Weesp, 1986. 143 p., 21x12 cm.

Delfgaauw, Bernard: Vragen en aanwijzen - Filosofie van de grammatica. Boek III, deel I, afdeling III + IV. Het Wereldvenster, Weesp, 1987. 96 p., 21x12 cm.

Delfgaauw, Bernard: De filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie I. Van Descartes naar Kant. Kok Agora, Kampen, 1987. 264 p., 22x15 cm.

Delfgaauw, Bernard: De filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie II. Terug naar de werkelijkheid. Kok Agora, Kampen, 1988. 232 p., 22x15 cm.

Delfgaauw, Bernard: De filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie III. Plicht en geluk. Kok Agora, Kampen, 1989. 232 p., 22x15 cm.

Delfgaauw, Bernard: De filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie IV. Zoeken naar het vaste punt. Kok Agora, Kampen, 1990. 208 p., 22x15 cm.

De Martelaere, Patricia: Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst en dood. [Om niets te zeggen, of De nieuwe kleren van de keizer, pp. 11-23 (tekst eerste Frans Kellendonk-lezing 15 februari 1993)]. Meulenhoff, Amsterdam; Kritak, Leuven, 1993. 173 p., 20x12 cm. [VII-De Martelaere]

De Martelaere, Patricia (red.): Het dubieuze denken. Geschiedenis en vormen van wijsgerig scepticisme. Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen, 1996. 230 p., 22 cm. [VI-van Tongeren-b, VII-Kuypers-a]

Dengerink, J. D.: Schepping - Geschiedenis - Kultuur. Syllabus Kolleges Reformatorische Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen, 1976/77, 1979/802. 73 p., 29x21 cm.

Dethier, Hubert: Het gezicht en het raadsel. Profielen van Plato tot Derrida. Grote stromingen in de wijsbegeerte van de oudheid tot heden. VUB Press, Brussel, 1993. 573 p., 24x15 cm.

De Waelhens, A.: Angst in de hedendaagse wijsbegeerte, pp. 22-34. In: Studies over de angst. (Serie Geestelijke Volksgezondheid, Uitg. Kath. Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, Brochure nr. 7). Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1956. 56 p., 22x14 cm.

Dhondt, Urbain: De temming van het oneindige verlangen. Over rite en ethiek, pp. 219-230. In: De God van denkers en dichters. Opstellen voor Samuel IJsseling. 1997. [VI-Berns]

Dijk, Isaäc van: Vota academica. Overwegingen en Wenschen op het Gebied van het Hooger Onderwijs (1904), pp. 3-211. In: Gezamenlijke geschriften van Dr. Is. van Dijk, II. P. Noordhoff, Groningen, 1917-1924, 19262. 538 p., 20x14 cm.

Dijk, Is. van: Het Wezen des Christendoms (1907), pp. 263-374. In: Gezamenlijke geschriften van Dr. Is. van Dijk, II. P. Noordhoff, Groningen, 1917-1924, 19262. 538 p., 20x14 cm.

Dijk, Is. van: Ibsen's Brand met nabetrachting, pp. 249-373. In: Gezamenlijke geschriften van Dr. Is. van Dijk, IV. P. Noordhoff, Groningen, 1917-1924, 19262. 503 p., 20x14 cm.

Dijk, Marinus Pieter van: Existentie en Genade. Grondgedachten en samenhangen in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth. T. Wever, Franeker, 1952. 191 p., 23x15 cm.

Dijk, Paul van: Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). Boekencentrum,'s-Gravenhage, 1985, 19862. 400 p., 24x16 cm.

a Dijk, Paul van: Günther Anders: De `geantiqueerdheid' van de mens, pp. 98-138. In: De maat van de techniek - Zes filosofen over techniek. 1992. [VI-Achterhuis]

Dijksterhuis, E. J. (red.): Scientia - Handboek voor Wetenschap Kunst en Religie, 3 Delen. Uitg. Mij. W. de Haan, Zeist, 1956. viii-375 p., 26x19 cm. [VI-Dooyeweerd-a, Miskotte-a, van Peursen-b].

Dippel, C. J., H. C. van de Hulst, J. M. de Jong, A. E. Loen, J. Segaar, J. B. Ubbink, J. Volger: Geloof en natuurwetenschap. Studies over de verhouding van christelijk geloof en moderne natuurwetenschap. Deel II. Wijsgerige en ethische aspecten der natuurwetenschap. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1967. xi, 355 p., 23x15 cm. [VI-Dippel-b]

Dippel, C. J.: De ontmoeting van christelijk en exact-wetenschappelijk ethos in een profaniserende cultuur, pp. 246-343. In: Geloof en natuurwetenschap. 1967. [VI-Dippel-a]

Dokter, T.: Het mythologische, het theoretische en het bijbelse wereldbeeld. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1951. 127 p., 32x15 cm.

Dooyeweerd, H.: Calvinistische wijsbegeerte, pp. 127-159. In: Scientia - Handboek voor Wetenschap Kunst en Religie, deel I. 1956. [VI-Dijksterhuis]

Dooyeweerd, H.: Verkenningen in wijsbegeerte, de sociologie en de rechtsgeschiedenis. [Calvinistische wijsbegeerte, pp. 19-66]. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1962, 19672. 215 p., 19x13 cm.

Dowley, Tim (red.): Handboek van: De Geschiedenis van het Christendom. (Nederlandse bewerking Auke J. Jelsma). J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1979. 656 p., 23x16 cm.

Dresden, Samuel: Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing. (De Eik, No. 4). Meulenhoff, Amsterdam, 1946. 40 p., 20x14 cm.

Dresden, S.: Literaire aspecten, pp. 38-60. In: Angst en Crisis der Moraal: vier voordrachten met discussie. 1949. [VI-Plokker]

Dresden, S.: Bezonken avonturen. Essays. [Aspecten der pseudonymiteit, pp. 69-86]. Meulenhoff, Amsterdam, 1949. 190 p., 21x14 cm.

Drewermann, Eugen: Beelden van verlossing - toelichtingen op het evangelie van Marcus. (vert. uit het Duits Ton van der Stap, inl. H. Andriessen). Meinema, Zoetermeer, 1990, 19955. 308 p., 21x13 cm.

Drewermann, E.: Dieptepsychologie en exegese - droom, mythe, sprookje, sage en legende. (vert. uit het Duits Ton van der Stap). Meinema, Zoetermeer, 1991. 324 p., 21x13 cm.

Drewermann, E.: Exegese en dieptepsychologie - wonder, visioen, profetie en gelijkenis. (vert. uit het Duits Ton van der Stap). Meinema, Zoetermeer, 1993. 384 p.,

21x13 cm.

Drewermann, E.: Geloven in vrijheid - Dieptepsychologie en dogmatiek - Dogma, angst en symboliek. (vert. uit het Duits Carolijn Visschers). Meinema, Zoetermeer, 1995. 326 p., 21x13 cm.

Drift, Hendrik van der: Existentie in licht en duister: etudes rondom psychiatrie en pastoraat. [En attendant Godot, pp. 47-61; Gezondheid in medische zin, pp. 99-109; Spiegeling van de maagdenspiegel, pp. 110-127]. Semper Agendo, Apeldoorn, 1970. 271 p., 22x14 cm.

Drijvers, Pius: Commentaar en verklarende aantekeningen (bij Job), pp. 93-116. In: Job/Prediker. 1978. [VI-Job/Prediker]

Duinkerken, Anton van (ps. W. Asselbergs): De christelijke inspiratie in de letterkunde, pp. 51-65. In: Cultuurgeschiedenis van het Christendom - Dl. V: Gisteren, heden, morgen. 1951. [VI-Waterink]

Dupré, Louis: De symboliek van het heilige. (vert. Hfdst. II, IV en V uit het Engels Guido Vanheeswijck, [Jacques de Visscher: Inleiding. De cultuurkritiek van Louis Dupré, pp. 7-21]. Kok Agora, Kampen; DNB Pelckmans, Kapellen, 1991. 165 p., 22x15 cm.

Eeden, Frederik van: Dagboek 1878-1923. Dl. 2, 1901-1910. (Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht; met een register door Hans van Eeden). Tjeenk Willink-Noorduyn, Culemborg, 1971. 1146-xxv-xliv p., 24x12 cm.

Eisses, Karel Th.: Een filosofische beschouwing over de rol van de chemie in de samenleving, in relatie tot het scheikunde onderwijs in het middelbaar onderwijs, in met name het 3e leerjaar. (Scriptie onderwijsbevoegdheid scheikunde Rijksuniversiteit Groningen). Utrecht, 1980. 30 p., 30x21 cm.

Ellul, Jacques: Subversief Christendom. (vert. uit het Frans Gerrit Brinkman). Kok Agora/DNB Pelckmans, Kampen/Kapellen, 1987. 251 p., 22 cm.

Elseviers A-Z encyclopedie (Winkler Prins redactie). Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1970. 544 p., 19x13 cm.

Encyclopedie van het Christendom, Protestants deel met medewerking van Oud-katholieken. 1955. [III-Leendertz-b, VI-Mönnich]

Encyclopedie van het Christendom, Katholiek deel. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1956. [III-Leendertz,Groot, VI-Groot]

Encyclopedie van het Katholicisme: volkseditie. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1959. [III-Leendertz,Groot, idem als VI-Groot]

Encyclopedie van de filosofie. 1977. [III-Kuypers-k, VI-Kuypers-z]

Encyclopedie van de filosofie. 1991, 19932. [III,VI-Waldram,van Kooten]

Esser, P. H.: Discussiebijdrage, pp. 103-106. In: Angst en Crisis der Moraal: vier voordrachten met discussie. 1949. [VI-Plokker]

Esser, P. H.: De wereld der dromen. Kok, Kampen, 1962. 259 p., 23x16 cm.

Ethiek als waagstuk, opstellen aangeboden aan E.L. Smelik, emeritus-hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1969. 142 p., 22x15 cm. [VI-van Gennep, Heering, van Raalten]

Faber, Heije: Cirkelen om een geheim - deel 1 dieptepsychologen over de godsdienst - deel 2 godsdienst in het licht van de moderne psychoanalytische theorieën. Boom, Meppel, 1972. 382 p., 21x13 cm.

Feber, Louis Jean Marie: Existentialisme en Christendom. Lannoo, Tielt, 1962. 171 p., 20x13 cm.

Flam, L.: Denken en Existeren. Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1964. 440 p., 21x13 cm.

Fokke, Erik, Jannes van Everdingen, Frans Meulenberg: De broze muze - Creativiteit en ziekte. Boom/Belvédère, Amsterdam/Overveen, 1996. 167 p., 20x12 cm.

Franken, Johannes Christiaan: Kritische Philosophie und Dialektische Theologie. Prolegomena zu einer philosophischen Behandlung des Problems der christlichen Gemeinschaft. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). H. J. Paris, Amsterdam, 1932. viii-439 p., 25 cm.

Frisch, Max: Stiller. Roman. (vert. uit het Duits Margot Klaarhamer). Meulenhoff, Amsterdam, 1981, 19912. 432 p., 20x12 cm.

Fromm, Erich: De angst voor vrijheid - de vlucht voor autoritairisme, destructivisme, conformisme. (vert. uit het Engels Hans Redeker). Bijleveld, Utrecht, 1952, 198110. 224 p., 20x13 cm.

Gaarlandt, Jan Geurt: "Men zou een pleister op vele wonden willen zijn", pp. ix-xi. In: "Men zou een pleister op vele wonden willen zijn" Reacties op dagboeken en brieven van Etty Hillesum. 1989. [III-Hillesum, Scholtens-b]

Garaudy, Roger: Het hart op de tong. (vert. uit het Frans W.R. Scholtens). Ten Have, Baarn, 1976. 184 p., 20x12 cm.

Geïllustreerde Encyclopaedie, Woordenboek voor Wetenschap en Kunst, Beschaving en Nijverheid (A. Winkler Prins, red.): Kierkegaard (Søren Aabye), Dl. 9, p. 384. Amsterdam, 18862. Herzien en bijgewerkt als: Winkler Prins - Geïllustreerde Encyclopaedie, 19093 [V]

Geïllustreerde Encyclopaedie. (P. M. Wink). P. M. Wink N.V. Uitg.-Mij. v/h P. M. Wink, Zaltbommel, 19162. [III-Wink]

Gennep, Frederik Onslow van: Albert Camus - een studie van zijn ethische denken. (ook als proefschrift Universiteit van Amsterdam). Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1962, 19662. 356 p., 20x13 cm.

Gennep, F. O. van: Het radicalisme in de ethiek, pp. 51-74. In: Ethiek als waagstuk. 1969. [VI]

Gennep, J. van: De gevaren van het relativisme. Kok, Kampen, 1970. 143 p., 23x15 cm.

Geschiedenis van de wijsbegeerte. Open theologie onderwijs (P. H. I. H. Jonker, red.). 1991. [III-Cruysberghs-a, VI-Jonker-a]

Glas, Gerrit: Concepten van angst en angststoornissen - Een psychiatrische en vakfilosofische studie. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). Swets en Zeitlinger, Amsterdam/Lisse, 1991, 377 p., 24x16 cm.

Glas, Gerrit: Ontheemd zijn, contingentie en zin. Over de mogelijkheid de oorsprongsloosheid te denken. (Rede Rijksuniversiteit Leiden). Rijksuniversiteit Leiden, 1993. 36 p., 21x15 cm.

Golterman, Willem Frederik: Geloof en Geschiedenis. J. H. De Bussy, Amsterdam, 1948. 193 p., 21x14 cm.

Goud, Johannes Frederik: Levinas en Barth: een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). Rodopi, Amsterdam, 1984. 444 p., 24x16 cm.

Graaff, Frank de: Het schuldprobleem in de existentiephilosophie van Martin Heidegger. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1951. vi-161 p., 23x15 cm.

Grewel, F.: Discussiebijdrage, pp. 125-129. In: Angst en Crisis der Moraal: vier voordrachten met discussie. 1949. [VI-Plokker]

Grit, Diederik Christoph: Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië. (Proefschrift Rijksuniversiteit Limburg). Universitaire Pers Maastricht, 1994. 301 p., 24x16 cm.

Groen, Nico, Robbert Veen (red.): Prisma van de filosofie. Filosofie en filosofische begrippen verklaard. Prisma Opzoekboek, Het Spectrum, Utrecht, 1990, 19912. 255 p., 18x11 cm.

Groot, J. C.: Karl Barth's theologische betekenis. Paul Brand, Bussum, 1948. 178 p., 18x11 cm.

Groot, J. C., J. A. E. van Dodewaard, G. Philips, J. A. Waterman (red.): Encyclopedie van het Christendom, Katholiek deel. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1956. 799 p., 26x18 cm. [III-Leendertz,Groot]

Groot, J. C., J. A. E. van Dodewaard, G. Philips, J. A. Waterman (red.): Encyclopedie van het Katholicisme: volkseditie. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1959. 799 p., 26x18 cm. [III-Leendertz,Groot]

Groot, A. W. de (red.): Scientia - Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, 3 Delen. Uitg. Mij. W. de Haan, Utrecht, 1938. vii-392 p., 26x19 cm. [VI-Aalders-c]

Grosheide, F. W., J. H. Landwehr, C. Lindeboom, J. C. Rullmann (red.): Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk, Deel III. J. H. Kok, Kampen, 1925-1931 (6 dln.). [III-Hepp]

Grosheide, F. W., G. P. van Itterzon (red.): Christelijke Encyclopedie, Deel IV. J. H. Kok, Kampen, 1956-19612 (herz.) (6 dln.). 25x18 cm. [III-Jonker-b]

Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie (L. Nagels, L. Vandeschoor, dir.): Deel 13. Scheltens en Giltay, 's-Gravenhage, 1971-1983. 25 delen en twee supplementen. 26x21 cm.

Gunning, M. J.: Het recht van de vrouw als de ander. Een humanistisch perspectief op vrouwen, communitarisme en recht, pp. 418-435. In: Humanisme. Theorie en praktijk. (Paul Cliteur, Douwe van Houten, red.). De Tijdstroom, Utrecht, 1994. 512 p., 25x18 cm.

Haakma, Suzette, Martijn Knol (red.): Het existentialisme, de daad bij het woord. Bureau Studium Generale, Universiteit Utrecht, 1997. 152 p., 24x16 cm. [VI-van Stralen-a, Smeets]

Haar, Jan van der: Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth. J. Bout, Huizen, 1951. 84 p., 20x15 cm.

Haarsma, Frans: Geest en Kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr. O. Noordmans. (Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen). Ambo, Utrecht, Bosch en Keuning, Baarn, 1967. iv-383 p., 21x13 cm.

Haitjema, Th. L.: Karl Barth. Veenman & Zonen, Wageningen, 1926. 166 p., 25x16 cm.

Haitjema, Th. L.: Het Woord Gods in de moderne cultuur. J. B. Wolters' Uitg.Mij., Groningen, Den Haag, Batavia, 1931. 191 p., 24x16 cm.

Haitjema, Th. L.: De Richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Veenman & Zonen, Wageningen, 1934, 19532e, uitgebr. en herz.. 307 p., 24x16 cm.

Haitjema, Th. L., Ph. Kohnstamm, J. G. van der Ploeg: Geloof en Existentie, pp. 23-31. In: Filosofie en Geloof. Nederlands Gesprek Centrum Publicatie No. 7, W. P. Van Stockum & Zoon, Den Haag, 1953, 19602.

Haitjema, Th. L.: De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming - Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1964. 336 p., 23x15 cm.

Hamlyn, D. W.: Westerse filosofie - een geschiedenis van het denken. (vert. uit het Engels Sietske Altink, Kathleen Ruttens, Jos Tielens). Aula, Utrecht/ Antwerpen, 1988, 19922. 429 p., 21x13 cm. [VII-Breebaart-a, de Vries-a]

Handboek van: De Geschiedenis van het Christendom. 1979. [VI-Dowley]

Handboek der kerkgeschiedenis, Deel 2. 1883. [VI-Schmid]

Handboek der kerkgeschiedenis, Deel 4: Nieuwe kerkgeschiedenis - De negentiende eeuw en tot heden. 1924. [VI-Landwehr]

Handboek der Kerkgeschiedenis, Deel 4: De nieuwste tijd. 1949. [VI-de Jong-a]

Handboek der Kerkgeschiedenis, Deel 4: De kerk sedert de zeventiende eeuw. 1985. [VI-Bakhuizen]

Hardy, Paul, Xaveer De Win P.R. (red.): Lectuur-Repertorium - Supplement bij tweede uitgave van 1952-1966. Alg. Secr. voor Kath. Boekerijen, Antwerpen; Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen; De R.K. Boek-centrale, Amsterdam. 1968-1970.

't Hart, Maarten: De som van misverstanden: het lezen van boeken. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1978, 19855. 228 p., 20x12 cm.

't Hart, Maarten: Het roer kan nog zesmaal om. [De man Gods uit Juda, pp. 198-246]. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1984, 19855. 246 p., 20x12 cm.

Hartog, A. H. de: Phaenomenologie van het christelijk bewustzijn. U.M. Holland, Amsterdam, 1932. 150 p., 21x16 cm.

Hartog, A. H. de: Kant, Barth, en de gereformeerde kenleer. U.M. Holland, Amsterdam, 1933. 39 p., 19x14 cm.

Hartog, A. H. de: Levensleer. P. Noordhoff, Groningen-Batavia, 1933. 222 p., 21x15 cm.

Hasselt, A. A. van, B. H. Jürgens, C. R. M. Koopman, J. C. van Noordwijk - van Veen (red.): Kierkegaard's Clown. Verslag van een Onderwijs symposium op 6 oktober 1993 in Nieuwspoort, Den Haag. NIBI, Utrecht, 1993. 41 p., 29x21 cm.

Heering, H. J.: Tragiek. Van Æschylus tot Sartre. L. J. C. Boucher, 's-Gravenhage, 1961, 19642. 241 p., 23x16 cm. [VII-Bomhoff-a]

Heering, H. J.: Is er een christelijke ethiek?, pp. 39-50. In: Ethiek als waagstuk. 1969. [VI]

Heering, H. J.: Inleiding tot de godsdienstwijsbegeerte. Boom, Meppel/Amsterdam, 1976. 232p., 21x13 cm.

Heidegger, Martin: Zijn en Tijd. (vert. uit het Duits, naw. Mark Wildschut). SUN, Nijmegen, 1998. 559 p., 23x15 cm.

Hensen, R.: Inleiding. Mystiek in opkomst?, pp. 1-16. In: Mystiek in de Westerse kultuur. (R. Hensen, H.W. de Knijff, J.N. Bakhuizen van den Brink, J.L. Springer, P.J.G.A. Hendrix, H.A. Oberman, O. Steggink, E.L. Smelik, S. van der Linde, C. Aalders, A.J. Jelsma). Kok, Kampen, 1973. viii-146 p., 21x13 cm. [III-Smelik, VI-Aalders-a]

Heyde, Ludwig C. M.: Het gewicht van de eindigheid over de filosofische vraag naar God. Boom, Amsterdam/Meppel, 1995. 184 p., 20x12 cm.

Heyde, L. C. M.: De verleiding van de onbekende god, pp. 204-218. In: De God van denkers en dichters. Opstellen voor Samuel IJsseling. 1997. [VI-Berns]

Heymans, Gerardus: Inleiding tot de Speciale Psychologie, Deel I. Volksuniv. bibl. no. 43-44. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1929. 242 p., 17x10 cm.

Hillesum, Etty: Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. (inl. J.G. Gaarlandt). De Haan, Haarlem, 1981, 197 p., 21x15 cm.

Hillesum, Etty: Etty - De nagelaten geschriften van Etty Hillesum - 1941-1943. (redactie Klaas A. D. Smelik, tekstverzorging Gideon Lodders, Rob Tempelaar). Uitg. Balans, Amsterdam, 1986. 876 p., 22x14 cm.

Hoenderdaal, G. J.: Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing. Een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in Schleiermachers wezensbepaling der religie. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1948. 186 p., 23x15 cm.

Hoeven, Johan van der: De aantrekkingskracht van het midden. Historisch kritische studie van een westerse denkwijze. Kok Agora, Kampen, 1994. 263 p., 22x15 cm.

Hoeven, J. van der: Schilder en de wijsbegeerte, pp. 84-92. In: Ontmoetingen met Schilder. 1990. [VI-Puchinger-a]

Holk, L. J. van: Wat kan de Rooms-Katholieke kerk doen met de vrijheid? Een krans van paradoxen, pp. 136-150. In: Vrijheid. Horizon der geschiedenis. 1966. [III-Nauta,Sperna Weiland]

Hoogen, Toine van den (red.): Hoe ver staan we - Beschouwingen over religie en cultuur bij de 80e verjaardag van Edward Schillebeeckx. UTP Teksten 44, Universitair Centrum voor Theologie en Pastoraat, Heerlen, 1995. 58 p., 21x15 cm. [VI-Taels]

Hoogland, Jan: Autonomie en antimonie - Adorno's ambivalente verhouding tot de metafysica. (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). RFS, Rotterdam, 1992. 340 p., 24x16 cm.

Hottois, Gilbert, M. Van den Bossche, M. Weyenbergh (red.): Richard Rorty - Ironie, Politiek en Postmodernisme. Hadewijch, Antwerpen/Baarn, 1994. 277 p., 24 cm. [VI-Visker]

Houtepen, Anton: God, een open vraag. Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme. Meinema, Zoetermeer, 1997. 416 p., 21x13cm.

Hubbeling, Hubertus Gezinus: Natuur en genade bij Emil Brunner. (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). Van Gorcum, Assen, 1956. 163 p., 24x16 cm.

Hubbeling, H. G.: Natuur en genade bij Emil Brunner. Een beoordeling van het conflict Barth-Brunner. Van Gorcum, Assen, 1956. 163 p., 24x16 cm.

Huijts, J. H.: Godsdienstige opvoeding in een overgangstijd. (Serie Geestelijke Volksgezondheid, Uitgave Kath. Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, Brochure nr. 20). Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1961. 45 p., 22x14 cm.

Hulsman, Gerret: Het ethisch beginsel en de ethische richting. P. Noordhoff, Groningen, 1911. 77p., 22x17 cm.

IJsseling, Samuel: Heidegger - Denken en danken - Geven en zijn. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1964. 156 p., 23x15 cm.

IJsseling, S: De negentiende eeuw, pp. 282-321. In: De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. 1995. [III-Bor]

Jackendorff, Ray: Taal en de menselijke cultuur. (vert. uit het Engels, bew. E. van der Zee, e.a.). Het Spectrum, Utrecht, 1996. 304 p., 21 cm.

Jager, Okke: De humor van de bijbel - in het christelijk leven. Kok, Kampen, 1954. 119 p., 23x16 cm.; 196510, 135 p., 18x11 cm.

Jansen de Jonge, A. L.: De mens in zijn verhoudingen - Hoofdstukken uit de phaenomenologische psychologie. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1956. 219 p., 23x15 cm.

Jansen de Jonge, A. L.: Anthropologie en geestelijke volksgezondheid. Kok, Kampen, 1959. 191 p., 23x16 cm.

Jansen de Jonge, A. L.: Verkenningen in de psychopathologie. Kok, Kampen, 1962. 263 p., 23x16 cm.

Jaspers, Karl: Inleiding tot de philosophie. (vert. uit het Duits H.F. Torringa). Uitg. Born, Assen, 1951, 19543. 167 p., 19x13 cm.

Job/Prediker: vert. Pius Drijvers en Pé Hawinkels met commentaar en verklarende aantekeningen. Ambo, Baarn, 1978. 231 p., 20x12 cm. [VI-Drijvers]

Jong, J. de (medewerking R. R. Post bij derde en vierde druk): Handboek der Kerkgeschiedenis -Dl. 4, De nieuwste tijd. Dekker en Van de Vegt, Nijmegen, 1929-1931 (2 dln.); Dekker en Van de Vegt, Utrecht/Nijmegen; Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1945-19494 (herz., verb.) (4 dln). viii-416 p., 24x16 cm.

Jong, Johannes Marie de: Kerygma. Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). Van Gorcum, Assen - G. A. Hak & H. J. Prakke, 1958. XII-353 p., 23x15 cm.

Jong, Otto Jan de: Geschiedenis der kerk. (Oorspr. naar H. Berkhof, 1942). Callenbach, Nijkerk, 199212. 411 p., 23x15 cm.

Jonker, G. J. A.: De beteekenis van Nietzsche voor de hedendaagsche moraal. "Levensvragen", brochurenreeks voor allen, die in den geestesstrijd onzer dagen belang stellen, Brochure VIIIe serie, nr. 2, Hollandia Drukkerij, Baarn, 1915.

Jonker, Hendrik: Over Jaspers' Metamorphose der Bijbelse Religie. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). Swets en Zeitlinger, Amsterdam, 1954. 133 p., 23x15 cm.

Jonker, P. H. I. H. (red.): Open theologie onderwijs, groep V: Theologie en dialoog. Geschiedenis van de wijsbegeerte. Cursusdeel 3, Leereenheden 17-25 en Glossarium. Stichting OPen Theologie Onderwijs, Heerlen; Kok, Kampen, 1991. 144 p., 30x21 cm. [III-Cruysberghs-a]

Kas, Mark, Rita Landeweerd: Multilinguisme - Een essay waarin Voltaire ons in 12 minuten door Europa leidt, een reis vol ontdekkingen over taal en tolerantie. Passage, Groningen, 1994. 41 p., 20 cm. [VII-de Berg]

Kate, Laurens ten: De lege plaats - Revoltes tegen het instumentele leven in Bataille's atheologie. (Proefschrift Katholieke Theologische Universiteit Utrecht). Kok Agora, Kampen, 1994. 639 p., 22x15 cm.

De Katholieke Encyclopaedie, Dl. 15. 1936. [III-Pauwels, VI-Sassen]

De Katholieke Encyclopaedie, Dl. 15. 19532. [III-Pauwels,Hollak, VI-van der Meer]

Klukhuhn, André: Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw. De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 1995. 453 p., 22x14 cm.

Knappert, L.: Bibliografische Inleiding tot de Theologie - Een beredeneerde boekenlijst ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken. A. W. Sijthoff's Uitgeversmij., Leiden, 1924. iv-149 p., 25 cm.

Kohnstamm, Ph.: Schepper en Schepping. Een stelsel van personalistische wijsbegeerte op bijbelschen grondslag. Deel III. De Heilige. Proeve van een christelijke geloofsleer voor deze tijd. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem, 1931. 456 p., 26x18 cm.

Kohnstamm, Ph.: Existentialisme, Personalisme en Paedagogiek. (uit: Paedagogische Studiën september 1946). J. B. Wolters, Groningen/Batavia, 1949. 20 p., 22x15 cm. [VII-Kohnstamm]

Kohnstamm, Ph.: Hedendaagse wijsbegeerte en Christelijk geloof, pp. 396-436. In: Cultuurgeschiedenis van het Christendom - Dl. V, Gisteren, heden, morgen. 1951. [VI-Waterink]

Kohnstamm, Ph.: Godsdienst-psychologie, pp. 305-323. In: Inleiding in de psychologie. 1961. [VI-Langeveld-a]

Kolakowski, Leszek: Religie - stel: "Er is geen God ..." - over God , de duivel, zonde en andere perikelen van de zogenaamde filosofie van de religie. (vert. uit het Engels Hans Wagemans). Gooi en Sticht, Hilversum, 1987. 192 p., 21x14 cm.

Kristensen, Brede: Het verraad van de techniek. Over de sociologie van Jacques Ellul. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). VU Uitgeverij, Amsterdam, 1986. 290 p., 24x16 cm.

Krygers Jansen, E.: Discussiebijdrage, pp. 101-103. In: Angst en Crisis der Moraal: vier voordrachten met discussie. 1949. [VI-Plokker]

Küng, Hans: Eeuwig leven? (vert. uit het Duits Ton van der Stap). Gooi en Sticht, Hilversum, 1983. 288 p., 22x13 cm.

Kupisch, Karl: Karl Barth. (vert. uit het Duits J.M. Roelofsen). Ten Have, Baarn, 1972. 184 p., 21x14 cm.

Kuypers, A.: Inleiding in de zielkunde. (Oorspronkelijk J.H. Bavinck). Kok, Kampen, 19533, herz., verm.. 440 p., 23x16 cm.

Kuypers, E. (red.): Nietzsche - Nu of nooit. Garant, Leuven/Apeldoorn, 1990. 106 p., 24 cm.

Kuypers, E.: Rondom Nietzsche (Ten geleide), pp. 7-17. In: Nietzsche - Nu of nooit. 1990. [VI-Kuypers-a]

Kuypers, E.: De vrolijke wetenschapper en zijn variaties op de kunst - F. Nietzsche en de grondslagenproblematiek in de sociale wetenschappen (met een excursie naar J. Habermas), pp. 49-74. In: Nietzsche - Nu of nooit. 1990. [VI-Kuypers-a]

Kuypers, E. (red.): Wittgenstein. (met bijdragen van V. Brümmer, W. Dupré, A. W. van Haaften, E. Kuypers, W. de Pater, P. Smeyers, T. Tak, I. Verhack). Kok Agora, Kampen, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1991. 265 p., 20x12 cm. [VI-Kuypers-e,f, de Pater]

Kuypers, E.: In gesprek met Wittgenstein (Proloog), pp. 9-33. In: Wittgenstein. 1991. [VI-Kuypers-d]

fKuypers, E.: Wittgensteins betekenis voor een opvoeding tot verantwoordelijk handelen vanuit de samenhang tussen ethische en morele vorming, pp. 115-152. In: Wittgenstein. 1991. [VI-Kuypers-d]

Kuypers, E. (red.): Wittgenstein in meervoud. Garant, Leuven/Apeldoorn, 1991. 122 p., 24 cm. [VI-Kuypers-h]

Kuypers, E.: Wittgenstein en het spel van het onuitsprekelijke - Brengt de filosofie ons dichter bij de kunst? pp. 65-87. In: Wittgenstein in meervoud. 1991. [VI-Kuypers-g]

Kuypers, E. (red.): Volgens Edward Schillebeeckx. Garant, Leuven/Apeldoorn, 1991. 133 p., 24 cm. [VI-Kuypers-j]

Kuypers, E.: Een filosofische bezinning op Edward Schillebeeckx, pp. 24-52. In: Volgens Edward Schillebeeckx. 1991. [VI-Kuypers-i]

Kuypers, E.: Het Zinnespel. Absurditeiten uit het dagelijks leven. Aforismen rond Liefde, het Niets, Vervreemding en Geloof. De Koofschep, Utrecht/Antwerpen, 1992. 50 p., 21 cm.

Kuypers, E. (red.): Over Heidegger gesproken. (met bijdragen van Ton Beekman, H. Berghs, E. van Doosselaere, E. Kuypers, G. Visser). Garant, Leuven/Apeldoorn, 1993. 134 p., 24 cm. [III-Kuypers-d, VI-Kuypers-l]

Kuypers, E.: Rondom Heidegger. Ten geleide, pp. 7-20. In: Over Heidegger gesproken. 1993 [VI-Kuypers-k]

Kuypers, E. (red.): Sporen van Spinoza. Garant, Leuven/Apeldoorn, 1993. 166 p., 24 cm. [VI-Kuypers-n]

Kuypers, E.: Filosoferen als ethische bezinning. Een confrontatie tussen Spinoza en Wittgenstein in epistemologisch opzicht, pp. 19-58. In: Sporen van Spinoza. 1993. [VI-Kuypers-m]

Kuypers, E.: Liefde - Niets dan Liefde. (filosofische roman geïnspireerd door Kierkegaard en Wittgenstein). Garant, Leuven/Apeldoorn, 1993. 205 p., 22 cm.

Kuypers, K. (red.): Encyclopedie van de filosofie. Argus Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1977. 750 p., 20x13 cm. [III-Kuypers-k]

Landmann, Michael: Filosofische antropologie. (vert. uit het Duits A. van Dijk). Aula-boeken 300, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1966, 19815. 224 p., 18x11 cm.

Landwehr, Johan H.: Handboek der kerkgeschiedenis - Dl. 4, Nieuwe kerkgeschiedenis -De negentiende eeuw en tot heden. Bolle, Rotterdam, 1910-1913; J. H. Kok, Kampen, 1922-19242 (4 dln.). 198 p., 22x16 cm.

Langeveld, M. J.: Waarin wortelt de angst van de mens voor veranderingen en wat kan worden gedaan om deze angst te verminderen? 29e Verslag van een voordracht voor organisatie adviseurs van de rijksoverheid. Gemeenschappelijk informatie en documentatiebureau voor organisatiewerk in de rijksdienst G.I.D.O.R., UDC 65.012.4. 658.305.4, 27 januari 1956. 22 p.

Langeveld, M. J.: Kind en religie - Enige vragen voorafgaande aan een "godsdienst-paedagogiek". Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1956. 166 p., 23x15 cm.

Langeveld, M. J.: Inleiding in de psychologie. (m.m.v. Ph. Kohnstamm, C.F. van Parreren, J. Linschoten, B.J. Kouwer, A. Oldendorff, B.G. Palland). J. B. Wolters, Groningen, 1961. 386 p., 23x16 cm. [VI-Kohnstamm-c]

Langeveld, M. J.: Beknopte theoretische pedagogiek. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970herz., 19742. 246 p., 21x15 cm.

Lannoy, Joris C.: Dionysos of God. Een inleiding tot het binnenwereldlijk denken van Friedrich Nietzsche. Desclée de Brouwer, Brugge/Utrecht, 1968. 346 p., 19x12 cm.

Lectuur-Repertorium (Joris Baers P.R., red.): Auteurslijst bevattende 12.000 Bio-Bibliografische schrijversnota's en 1300 portretten van auteurs behorende tot de Nederlandsche en de wereldliteratuur, met waarde- en vakaanduiding van 40.000 litteraire en vulganiserende werken samengesteld door het A.S.K.B.: Deel II, 1934, 780 p. [Sören Aaby Kierkegaard: Over de periode 1884-1934 zes Verboden Kierkegaard boeken, en één Streng Voorbehouden boek; over de periode 1935-1945 vijf Verboden en drie Streng Voorbehouden boeken]. Uitgave van het Alg. Secr. voor Kath. Boekerijen, Antwerpen; Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen; De R.K. Boek-centrale, Amsterdam, 1934-1946 (2 dln. en 2 suppl.). 18x12 cm. [VI-Baers]

Lectuur-Repertorium: Suppl. I., 1939. pp. 1733-2167.

Lectuur-Repertorium: Suppl. II, 1946. 791 p.

Leendertz, Willem: Ratio en Existentie. (Openbare les Nederlandsche Handelsschool Rotterdam). H. J. Paris, Amsterdam, 1936. 29 p., 23x15 cm.

Leendertz, W., F. J. de Jong: Beknopte inleiding tot de ethiek. Van Loghum Slaterus, Deventer, 1974. 175 p., 21x13 cm.

Leenhouwers Cap., P. Dr. P.: Mens-zijn, een opgave! Filosofische beschouwingen over het mens-zijn. (Opvoedkundige Brochurenreeks, nr. 241). De Stichting Opvoedkundige Brochurenreeks, Zwijsen, Tilburg, 1970, 19733. 110 p., 20x15 cm.

Leenhouwers Cap., P. Dr. P.: Op weg met zichzelf. Filosofische beschouwingen over het mens-zijn. II. (Opvoedkundige Brochurenreeks; nr. 244). De Stichting Opvoedkundige Brochurenreeks, Zwijsen, Tilburg, 1971. 165 p., 20x15 cm.

Leeuw, Gerardus van der: Wegen en Grenzen - Een studie over de verhouding van religie en kunst. (Voorrede door E.L. Smelik bij de door hem herziene derde druk). H. J. Paris, Amsterdam, 1932, xi-222 p.; 19553 (herz.). 376 + 55 p. ill., 21x15 cm.

Leeuw, G. van der: Inleiding tot de theologie. H. J. Paris, Amsterdam, 1935, 19482. 274 p., 24x16 cm.

Leeuw, G. van der: De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta, 1937, 19522. 187 p., 24x16 cm.

Leeuw, G. van der: Met alle de heiligen: Jan Hendrik Gerretsen. Adoremus, Drukkerij C. Blommendaal, 's-Gravenhage, 1943. 28 p., 17x9 cm.

Leeuw, G. van der: Inleiding tot de phaenomenologie van den Godsdienst. De Erven F. Bohn, 1948. 179 p., 24x16 cm.

Leeuw, G. van der: Levensvormen. [Twijfel, pp. 42-58; Huwelijk, pp. 59-75]. H. J. Paris, Amsterdam, 1948. 288 p., 22x15 cm.

Leeuw, G. van der: De phaenomenologie van den twijfel, pp. 45-74. In: Twijfel en geloof. 1950. [VI-Aalders-d]

Leeuw, G. van der: "Van oude en nieuwe christenen." Het laatste boek van dr Menno ter Braak, pp. 879-901. In: Menno ter Braak. Verzameld werk. Deel 4. 1951, 19802. [oorspr. 18 september 1937] [VI-ter Braak-b]

Lekkerkerker, A. F. N. e.a.: Ernst en Vrede. Opstellen rondom de ethische theologie - Aangeboden aan Prof. dr M. van Rhijn op 15 november 1951. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1951. 225 p., 23x15 cm. [VI-van de Pol, van Rhijn, Ruitenberg, Stam, van Unnik, de Willigen]

Lescourret, Marie-Anne: Emmanuel Levinas. Een biografie. (vert. uit het Frans Ab Kalshoven). Ambo, Baarn, 1996. 357 p., 21x14 cm.

Levinas, Emmanuel: Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas gekozen en ingeleid door Ad Peperzak. (vert. uit het Frans O. de Nobel, A. Peperzak). Ambo, Baarn, 1969, 19784. 270 p., 20x12 cm.

Levinas, E.: De Plaatsvervanging. (vert. uit het Frans/inl./aantek. Theo de Boer). Ambo, Baarn, 1977, 19892. 104 p., 20x12 cm.

Levinas, E.: De Totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit. (vert. uit het Frans Theo de Boer, Chris Bremmers/aantek. Theo de Boer). Ambo, Baarn, 1966, 19872. 384 p., 20x12 cm.

Levinas, E.: God, de dood en de tijd. Sorbonne-colleges. (vert. uit het Frans/ inl./ann. Constance Quené). Ambo, Baarn, 1996. 400 p., 21x13 cm.

Loen, Arnoldus Ewout: Wijsbegeerte en Werkelijkheid - Een inleiding tot een onderzoek van het geloof. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). H. Honig, Utrecht, 1927. viii-333 p., 24x17 cm.

Luijpen O.E.S.A., W.: Existentie-ervaring en Theologie - Onderzoek naar de mogelijkheid van een vernieuwing in de theologie vanuit het existentiële denken. Lannoo, Tielt, 1952. 103 p., 21x13 cm.

Luijpen O.E.S.A., W.: Methode der existentiële fenomenologie, pp. 3-26. In: Methode van wijsbegeerte. (Verslag van de inleidingen en gedachtenwisseling tijdens de 25e vergadering van de Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte). Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1961. 64 p., 24x16 cm.

Luijpen, W.: Fenomenologie en atheïsme. Aula-boeken 330, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 1963, 19672. 394 p., 19x12 cm.

Luijpen, W.: Nieuwe inleiding tot de existentiële fenomenologie. Aula-boeken 415, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 19762. 475p., 18x11 cm.

Luijpen, W.: Het mensbeeld van de existentiële fenomenologie, pp. 72-103. In: Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving. (R.C. Kwant, red.). Samson, Alphen aan de Rijn, 1973, 19782, 202 p., 22x15 cm.

Magee, Bryan: Bekentenissen van een filosoof. (vert. uit het Engels Jos Dohmen, Ronald Jonkers, Willem Visser). Anthos, Baarn, 1997, 19993. 608 p., 22x14 cm.

Marcel, Gabriel: De mens zichzelf een vraagstuk. (vert. uit het Frans E. Brongersma, inl. B. Delfgaauw). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1956, 19582. 162 p., 19x13 cm.

Marcel, Gabriel: Homo Viator. Een filosofie van de hoop. (vert. uit het Frans Daniel de Lange). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1960. 158 p., 19x13cm.

Marcel, G.: Om de menselijke waardigheid. Een terugblik op mijn existentiële uitgangspunten. (vert. uit het Frans J. Hardenberg, P.A. Vriens). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1969. 173 p., 20x13cm.

Markides, Kyriacos C.: Vuur in het hart: spirituele wijsheid uit Cyprus. (vert. uit het Engels Bernardien Sluizer). Ankh-Hermes, Deventer, 1994. 320 p., 21x14 cm.

Meer O.P, P. van der, F. Baur, L. Engelbrecht O.F.M. (red.): De Katholieke Encyclopaedie, Deel 15. Uitg.-Mij. Joost van den Vondel, Amsterdam; Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1949-19552 (25 dln.). 26x18 cm. [III-Pauwels]

Meijer, Lide: Het glasheldere hoofd: roman. Van Holkema en Warendorf, Bussum, 1967, 19722. 190 p., 20x13 cm.

Meijer, Lide: Een eigen gezicht: roman. Van Holkema en Warendorf, Bussum, 1968, 19722. 192 p., 20x13 cm.

Meijers, Sijtse: Objectiviteit en existentialiteit - een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in de door hem beïnvloede concepties. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). Kok, Kampen, 1979. xxiv-425 p., 24x16 cm.

Meulemans, Esther: De ethische problematiek van het lijden aan het leven en aan het samen-leven in het oeuvre van Albert Camus - De mogelijke levensstijlen van luciditeit, menselijkheid en solidariteit. (Proefschrift Katholieke Universiteit Leuven). Leuven, 1976. 413 p., 29x20 cm.

Miskotte, K. H.: Johannes Hermannus Gunning. J. M. Bredées U.M., Rotterdam, 1929. 207 p., 24x16 cm.

Miskotte, Kornelis Heiko: Het Wezen der Joodsche Religie. Vergelijkende studie over de voornaamste structuren der Joodsche godsdienstphilosophie van dezen tijd. (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). H. J. Paris, Amsterdam, 1932. xi-556 p.-iv, 23x16 cm.

Miskotte, K. H.: Het Wezen der Joodsche Religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd. H. J. Paris, Amsterdam, 1933; Fotomechanische herdr. van 1933 editie: Kok, Kampen, 19642, x-561 p., 22x14 cm., als Verzamelde werken, Dl. VI, Kok, Kampen, 19823,4. vii-575 p., 24x17 cm.

Miskotte, K. H.: Opmerkingen over theologische exegese, pp. 63-99. In: De openbaring der verborgenheid. 1934. [III]

Miskotte, K. H.: Reformatorische theologie, pp. 1-36. In: Scientia - Handboek voor Wetenschap Kunst en Religie, deel I. 1956. [VI-Dijksterhuis]

Miskotte, K. H.: Geloof en Kennis. Theologische voordrachten. [Over Franz Rosenzweig, pp. 254-306]. UM Holland, Haarlem, 1966. 323 p., 24x17 cm. [VII-Miskotte-j]

Miskotte, K. H.: Verzameld werk. (J.T. Bakker, A. Geense, G.G. de Kruijf, red.), Dl. 1, In de Waagschaal. (verz. G.G. de Kruyf, A.J. Rasker, B.A. Venemans, J.R. Wolthaas). Kok, Kampen, 1982, 427 p., 24x17 cm. [IV-Miskotte, VII-Miskotte]

Miskotte, K. H.: Verzameld werk, Dl. 2, Karl Bart: inspiratie en vertolking: inleidingen en essays, briefwisseling. (verz. A. Geense, H. Stoevesandt). 1987, 554 p.

Miskotte, K. H.: Verzameld werk, Dl. 5A, Uit de dagboeken 1930-1934. (samenst./

toel. A.C. den Besten, H. Breebaar-Miskotte, E. Kuiper-Miskotte). 1990, 655 p.

Miskotte, K. H.: Verzameld werk, Dl. 9, Verzamelde opstellen. (verz. J.T. Bakker, H.C. van der Sar). 1990, 443 p.

Moderne encyclopedie der wereldliteratuur (alg. leiding J.J.M. Aerts e.a.). 1963-1977. (9 dln.) [III-Billeskov Jansen, VI-Aerts]

Moderne encyclopedie der wereldliteratuur (A.G.H. Bachrach e.a.). 1980-19862 (herz.). (10 dln.). [III-Billeskov Jansen,Bolckmans, VI-Bachrach]

Möller, J.: De God van de filosofen, pp. 21-35. In: Het Religieuze. Verslag van de inleidingen en gedachtenwisseling tijdens de 24e vergadering van de Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte. Het Spectrum, Utrecht, 1959. 63p., 24x16 cm.

Mönnich, C. W., A. F. N. Lekkerkerker, R. Schippers, J. M. van Veen (red.): Encyclopedie van het Christendom, Protestants deel met medewerking van Oud-katholieken. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1955. 755 p., 26x18 cm. [III-Leendertz-b]

Molenaar, P. J. (samenst./inl.): Psychologie en Evangelie. (P.J. Molenaar, W.J. Aalders, O. Noordmans, H. Schokking, Joh. van der Spek, G.B. Westenburg, A.B. te Winkel). UM Holland, Haarlem, 1934. 209 p., 21x16 cm. [VI-Aalders-b, Noordmans-b,c, van der Spek]

Moltmann, Jürgen: Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie. (vert. uit het Duits J. van de Geijn). Ambo, Utrecht, 1969. 357 p., 19x11 cm.

Moltmann, Jürgen: De mens. (vert. uit het Duits Leo Dullaart). Ambo, Baarn, 1971. 154 p., 20x12 cm.

Monk, Ray: Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten. Een biografie. (vert. uit het Engels door Ronald Jonkers). Ooievaar, Amsterdam, 1991, 19962. 637 p., 20x12 cm.

Moor, Wam de: Een Hollands orakel. Over Maarten 't Hart. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1994. 272 p., 20x12cm.

Moyaert, Paul: Fenomenologie van de Eros, pp. 33-45. In: Emmanuel Levinas over psyche, kunst en moraal. (Herman Bleijendaal, Johan Goud, Eleen van Hove, red.). Ambo, Baarn, 1991. 157 p., 21 cm.

Moyaert, Paul: Ethiek en sublimatie - Over de ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan. SUN, Nijmegen, 1994. 228 p., 22 cm.

Mulisch, Harry: De compositie van de wereld. De Bezige Bij, Amsterdam, 1980. 492 p., 24x18 cm. [VI-Mulisch-b]; 19862, 535 p., 23x15 cm.

Mulisch, Harry: Bijlage bij de eerste druk van De compositie van de wereld (t.b.v. eerste druk zijn de Appendix en Registers uit de tweede druk apart verschenen). 1986. 53 p. (pp. 481-535), 23x15 cm. [VI-Mulisch-a]

Muller, Pieter Hendrik: Bibliografie betreffende den Bijbel; den godsdienst, het Christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933. De Tijdstroom, Lochem, 1935. 792 p., 25x17 cm.

Müller-Freienfels, Richard: De voornaamste richtingen in de hedendaagsche psychologie. (vert. uit het Duits P.H. Ronge). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1938. 194 p., 23x15 cm.

Munk, Kaj: In Gods waagschaal. (Nederlands van Johan Winkler). [Johan Winkler: Kaj Munk, zijn dood, zijn leven zijn werk, pp. 5-21]. D. A. Daamen's Uitg.Mij., 's Gravenhage, 1947. 371 p., 21x13 cm.

Needleman, Jacob: Een klein boek over liefde. (vert. uit het Engels Rita Hittema en Ruud van der Helm). Ten Have, Baarn, 1998. 160 p., 21x13 cm.

Neven, Gerrit: Lijden opent ogen. Over het tegoed van Barth in de discussie over God en het lijden, pp. 186-206. In: Als ik Job niet had. Tien denkers over God en het lijden. 1997. [III-de Lange,Zijlstra]

Nierop, Maarten van: Rorty en Nietzsche, pp. 99-114. In: Richard Rorty. 1995. [VI-Alexandrescu]

Niftrik, Gerrit Cornelis van: Sola Fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). Drukkerij C. Blommendaal, 's-Gravenhage, 1940. X-322-4 p., 24x15 cm.

Niftrik, G. C. van: De beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth. G. F. Callenbach, Nijkerk. 1948. 309 p., 23x16 cm.

Niftrik, G. C. van: De boodschap van Sartre. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1953. 189 p., 23x15 cm.

Noordmans, Oepke: De Zwitserse theologie, pp. 93-133. In: Nieuwe Theologie (De School van Barth), 1926. [VI-Tromp]

Noordmans, O.: Het kerkelijk dogma, pp. 101-124. In: De openbaring der verborgenheid. 1934. [III]

Noordmans, O.: Over de dubbelzinnigheid van het leven * Romeinen 7:14-25 *, pp. 38-66. In: Psychologie en Evangelie. 1934. [VI-Molenaar]

Noordmans, O.: Zoeklichten: een bundel opstellen. [Psychologie en Evangelie, pp. 59-82 [VI-Molenaar]; Dogmatiek en Ethiek, naar aanleiding van Aalders, "Handboek der Ethiek", pp. 152-162 [VII-Noordmans]]. UM Holland, Haarlem, 1949. 24x16 cm.

Noordmans, O.: Verzamelde werken (J.M. Hasselaar, H. Bartels, J.T. Bakker, W. Balke, M.G.L. den Boer, O.J. de Jong, H.W. de Knijff, G.W. Neven, J.A.Noordmans, G.J. Paul, G. de Ru, D.P. Rijpma, red.), Dl. 1, Het begin. Om de ware humaniteit, Kok, Kampen, 1978. 535 p., 25x18 cm.

Noordmans, O.: Verzamelde werken, Dl. 2, Dogmatische peilingen rondom schrift en belijdenis, 1979., 562 p.

Noordmans, O.: Verzamelde werken, Dl. 3, Ontmoetingen. De actualiteit der historie. 1981. 517 p.

Noordmans, O.: Verzamelde werken, Dl. 4, Ontmoetingen. De actualiteit der historie. (bew. G.W. Neven, A. van der Kooi, P. Monsma, C.A. Cat). 1988. 517 p.

Noordmans, O.: Verzamelde werken, Dl. 5, Om de rechte orde der kerk. 1984. 690 p.

Noordmans, O.: Verzamelde werken, Dl. 6, De kerk en het leven - Liturgische, oecumenische en culturele vragen. 1986. 659 p.;

Noordmans, O.: Verzamelde werken, Dl. 8, Meditaties. 1980. 510 p.

Nooteboom, Cees: De omweg naar Santiago. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1992, 199814. 413 p., 20x12 cm.

Nota, Johannes Hille: Gabriel Marcel - en zijn betekenis voor onze tijd. Het Wereldvenster, Baarn, 1965. 117 p., 20x12 cm.

Offermans, C: De Frankfurter Schule, pp. 367-372. In: De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. 1995. [III-Bor]

Olsen, Peer: Werkboek - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie. (voorw. Jostein Gaarder, vert. uit het Noors Ton Huyben). Houtekiet/ Fontein, Antwerpen/Baarn, 1997. 207 p., 22x14 cm. [III-Gaarder]

Oosterling, Henk A. F., Awee (A. W.) Prins (red.): Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus en Bataille herdacht. Rotterdamse Filosofische Studies, Rotterdam, 1998. 161 p., 24x16 cm. [VI-Achterhuis, de Brabander, Prins, Sperna Weiland-a]

Oosthoek's Geillustreerde Encyclopaedie (W.A.F. Bannier, T.J. Bezemer, Ernst Cohen e.a., red.), Deel VII. A. Oosthoek's Uitg. Mij, Utrecht 1916-1923 (11 dln.). [III-Aalders]

Oosthoeks Encyclopedie, Deel VIII. A. Oosthoek's Uitg.-Mij, Utrecht, 19686. [III-Ferwerda,Visser]

Open theologie onderwijs, groep V: Theologie en dialoog. Geschiedenis van de wijsbegeerte. 1991. [III-Cruysberghs, VI-Jonker-a, VI-Geschiedenis]

Oudenrijn, Frans van den: Opstandig geloven. Ambo, Utrecht, 1968. 156 p., 20x12 cm.

Oyen, H. van, (red.): Philosophia; beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig denken. II. Descartes - Hedendaagsche wijsbegeerte. W. de Haan, Utrecht, 1949. viii-416 p., 24x16 cm. [III-Leendertz, VI-Philosophia]

Pater, W. de: Wittgensteins evolutie en de analytische wijsbegeerte, pp. 34-62. In: Wittgenstein. 1991. [VI-Kuypers-d]

Paul, Gerrit Jan: Schepping en koninkrijk - Een studie over de theologie van Dr. O. Noordmans. (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). H. Veenman en Zonen,

Wageningen, 1959. 235 p., 23x16 cm.

Paulos, John Allen: Ik denk, dus ik lach. Een alternatieve benadering van de filosofie. (vert. uit het Engels Bettelou Los). Ooievaar, Amsterdam, 1990, 19983. 171 p., 18x11 cm.

Peursen, C. A. van: Angst, pp. 3-22, en in discussie met J. Waterink, J.D. de Groot, S. Wiersma, G. Brillenburg Wurth, pp. 45-62. In: Vereniging voor geestelijke volksgezondheid op Gereformeerde grondslag; Geschriften en Referaten 34-35. J. H. Donner, Rotterdam, 1955. 62 p., 24x16 cm. [VI-Tolsma]

Peursen, C. A. van: Problematiek der hedendaagse wijsbegeerte, pp. 87-126. In: Scientia - Handboek voor Wetenschap Kunst en Religie, deel I. 1956. [VI-Dijksterhuis]

Peursen, C. A. van: Wegwijs in de wijsbegeerte - een aansporing tot het zelf filosoferen. H. J. Paris, Amsterdam, 1956. 150 p.; H. J. Paris, Amsterdam; Manteau, Brussel, 19724 (herz.). 160 p., 21x13 cm.

Peursen, C. A. van: Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek. Kok, Kampen, 1958. 275 p., 23x16 cm.

Peursen, C. A. van: Na het postmodernisme - van metafysica tot filosofisch surrealisme. Kok Agora, Kampen; Pelckmans, Kapellen, 1994, 19943. 155 p., 22x15 cm.

Philosophia; beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig denken. II. Descartes -Hedendaagsche wijsbegeerte. 1949. [III-Leendertz, VI-van Oyen]

Plattel, Martin: De rode en gouden toekomst - de avontuurlijke wijsbegeerte van Ernst Bloch. Ambo, Bilthoven, 1976. 271 p., 20x12 cm.

Plessen, Jacobus J. M.: Inleiding tot het denken van Jean-Paul Sartre. Born, Assen, 1951, 19524. 48 p., 19x13 cm.

Plokker, J. H.: Psychologische beschouwingen over angst, pp. 9-37. In: Angst en Crisis der Moraal: vier voordrachten met discussie. (Derde Symposion der Societeit voor Culturele Samenwerking 's-Gravenhage; september '48, J.H. Plokker, S. Dresden, K. Baschwitz, W. Banning). H. P. Leopolds Uitgevers-Mij., 's-Gravenhage, 1949. 152 p., 19x13 cm. [VI-Dresden, Esser, Grewel, Krygers Jansen]

Pol, W. H. van de: Van de Ethische Theologie naar Newman, pp. 62-78. In: Ernst en Vrede. 1951. [VI-Lekkerkerker]

Pol, W. H. van de: Het einde van het conventionele christendom. J. J. Romen & Zonen - Uitgevers, Roermond, 1966, 19687. 383 p., 20x12 cm.

Poorthuis, Marcel: Het gelaat van de messias. Messiaanse Talmoedlezingen van Em-manuel Levinas. Met een leeswijzer van Niek de Wilde. (vert. uit het Frans, com-mentaar, achtergronden). (oorspr. Proefschrift Katholieke Theologische Universiteit Utrecht). B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, Hilversum, 1992, 19932. 312 p., 24x17 cm.

Popma, S. J.: Over Schilder, 9/10 oktober 1969, pp. 137-140. In: Ontmoetingen met Schilder. 1990. [VI-Puchinger-a]

Pos, H. J. (red.): Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1939. xiv-231 p., 24x16 cm. [VI-ter Braak-a,b]

Praag, H. van: Philip Abraham Kohnstamm. Een man Gods. W. ten Have, Amsterdam, 1952. 24 p., 24x15 cm.

Prins, Awee: Is het existentialisme wel een humanisme? Jean-Paul Sartre `over' de grenzen van de vrijheid en de verantwoordelijkheid, pp. 15-31. In: Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus en Bataille herdacht. 1998. [VI-Oosterling,Prins]

Prins, Pieter: Het Geweten. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Meinema, Delft, 1937. 573 p., 25x17 cm.

Prisma van de filosofie. Filosofie en filosofische begrippen verklaard. (Nico Groen, Robbert Veen, red.). 1990, 19912. [VI-Groen,Veen]

Puchinger, G. (red.): Ontmoetingen met Schilder. Kok, Kampen, 1990. 213 p., 27x19 cm. [VI-Popma, Puchinger-b]

Puchinger, G.: Schilder tussen herinneringen en uitzicht, pp. 19-47. In: Ontmoetingen met Schilder. 1990. [VI-Puchinger-a]

Raalten, Frans van: Ethiek als waagstuk, pp. 13-22. In: Ethiek als waagstuk. 1969. [VI]

Raalten, Frans van: Mythe en ethiek. Meditaties over een opstel, pp. 99-113. In: Ethiek als waagstuk. [VI]

Raalten, Frans van: Individualiteit. Het Wereldvenster, Weesp, 1984. 147 p., 21x12 cm.

Raalten, F. van, medewerking van D. Draaisma, R. J. Jorna: Antropologie in hoofdzin-nen. Ambo, Baarn, 1986. 158 p., 20x12 cm.

Rasker, A. J.: De Nederlands Hervormde Kerk vanaf 1795 - Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw. Kok, Kampen, 1974, 19812 (uitgebr., herz.). 501 p., 24x16 cm.

Rasker, A. J.: De Nederlands Hervormde Kerk vanaf 1795 - Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw. Kok, Kampen, 19863 (opn. herz., verm.), 19946, 539 p., 24x16 cm.

Reijen, Willem Lodewijk van: Filosofie als kritiek: inleiding in de kritische theorie. Samson, Alphen aan de Rijn, 1981. 344 p., 22 cm.

Rhijn, Maarten van: Aart Jan Theodorus Jonker. H. J. Paris, Amsterdam, 1929. viii-186 p., 24x17 cm.

Rhijn A. A.zn, C. H. van: Levensbeschrijving van Professor van Rhijn, pp. 3-24. In: Ernst en Vrede. 1951. [VI-Lekkerkerker]

Rhijn, Aat van, Hanneke Menkink-Korf: De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met oog op pastoraat. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). Boekencentrum, Zoetermeer, 1997. 496 p.,24x16 cm.

Rieter, Antonius Wilhelmus Willibrordus: Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde. (Met een nawoord van Cornelis Verhoeven). Damon, Best, 1998. lxvi-725 p., 25x17 cm.

Robbers S.J., Henri: Godsdienstphilosophie. [Overzicht van de moderne godsdienst-philosophen, pp. 3-20]. Centrale Drukkerij, Nijmegen, 1937. 91 p., 23x16 cm.

Robbers S.J., H.: Het Existentialisme. (Geert Groote Genootschap; nr. 629). Mariënburg, 's-Hertogenbosch, 1948. 53 p., 21 cm.

Robbers S.J., H.: Neo-Thomisme, pp. 378-396. In: Cultuurgeschiedenis van het Christendom - Deel V: Gisteren, heden, morgen. 1951. [VI-Waterink]

Robbers S.J., H.: Existentialisme. (Geert Groote Genootschap; nr. 629). Mariënburg, 's-Hertogenbosch, 19542. 67 p., 19x13 cm.

Robinson, John A. T.: Eerlijk voor God. (vert. uit het Engels Diede J. Beversluis, voorw. P. Tijmes, John Woolwich). W. ten Have, Amsterdam, 1963, 19668. 160 p., 18x11 cm.

Roessingh, K. H.: Verzamelde Werken. (Bijeengebracht en ingeleid door G.J. Heering). Dl. I, Theologische geschriften. Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij., Arnhem, 1926-1927. 257 p., 24x17 cm.

Roessingh, K. H.: Verzamelde Werken, Dl. II, Theologische geschriften, pp. 258-503.

Roessingh, K. H.: Verzamelde Werken, Dl. III, Godsdienstige geschriften, 230 p.

Roessingh, K. H.: Verzamelde Werken, Dl. IV, Godsdienstige geschriften, pp. 231-543.

Romein, Jan: Op het breukvlak van twee eeuwen, dl. II. (voorw. Annie-Romein-Verschoor). E. J. Brill, Leiden; Em. Querido's Uitg., Amsterdam, 1967, 19762. 503 p., 25x16 cm.

Rorty, Richard: Ironie, Contingentie en Solidariteit. (inl. Kees Vuyk, vert. uit het Engels Kees Vuyk en Oscar van den Boogaard). Kok Agora, Kampen, 1992. 280 p., 22x15 cm.

Rothuizen, G. Th.: Aristocratisch christendom: over Dietrich Bonhoeffer: leven, verzet, ecumene, theologie. Kok, Kampen, 1969. 392 p., 22x14 cm.

Rothuizen, Gerard Theodoor: Wat is ethiek? Kok, Kampen, 1973. 216 p., 21x12 cm.

Rougemont, Denis de: Liefde en Avondland. (vert. uit het Frans P. Hijmans). UM Holland, Amsterdam, 1949. 317 p., 24x16 cm.

Ru, Gerrit de: De Kinderdoop en het Nieuwe Testament. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). Veenman & Zonen, Wageningen, 1964. 295 p., 24x15 cm.

Rümke, H. C.: De psychologie van de twijfel, pp. 9-43. In: Twijfel en geloof. 1950. [VI-Aalders-d, Rümke-b]

Rümke, H. C.: Karakter en aanleg in verband met het ongeloof & Psychologie van de twijfel. (inl. J.A. van Belzen, A.J.R. Uleyn). Kok Agora, Kampen, 1985. 153 p., 20x12 cm. [VI-Rümke-a]

Rümke, H. C.: Psychiatrie I. Inleiding. Scheltema en Holkema, Amsterdam, 1954. xv-374 p., 25x16 cm.

Ruitenberg, E. L.: Professor van Rhijn als docent, pp. 25-31. In: Ernst en Vrede. 1951. [VI-Lekkerkerker]

Ruler, A. A. van: Vragen door Bonhoeffer aan de orde gesteld, pp. 116-131. In: Revolte in de theologie - Een bundel beschouwingen over de zogenaamde vernieuwingstheologie. (G.C. Berkouwer, A.S. van der Wouden, red.). G. F. Callenbach, Nijkerk, 1968. 196 p., 22x15 cm.

Safranski, Rüdiger: Heidegger en zijn tijd. (vert. uit het Duits Mark Wildschut). Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995. 575 p., 22x14 cm.

Sartre, Jean-Paul: Het existentialisme is een humanisme: de bestaansleer. (vert. uit het Frans T.J.C. Gerritsen). A. A. M. Stols, 's-Gravenhage, 1947. 65 p., 20x13 cm. [VI-Sartre-b]

Sartre, Jean-Paul: De duivel en god & Over het existentialisme. (vert. uit het Frans Casper Hendriks). Bruna, Utrecht, 1967; Uitg. Contact, Amsterdam, 19722. 266 p., 20x12 cm. [VI-Sartre-a]

Sassen, Ferdinand L. R.: Wijsgeerig leven in Nederland in de twintigste eeuw. Nrd.-Holl. Uig. Mij., Amsterdam, 1941. 148 p., 21x13 cm.

Sassen, Ferdinand L. R.: Wijsbegeerte van onzen tijd. Standaard Boekhandel, Antwerpen, Brussel; Dekker en Van de Vegt, Nijmegen, Utrecht, 1938. 314 p.; 19453 (herz.), 295 p., 21x16 cm.

Sassen, J. H. H. (red.): De Katholieke Encyclopaedie, Deel 15, 1936. N.V. Uitg.-Mij. Joost van den Vondel, Amsterdam, 1933-1938 (24 dln.). 26x18 cm. [III-Pauwels]

Schaap, Sybe: De verwerkelijking der filosofie - De metafysische pretentie in het denken van Th. W. Adorno. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). Amsterdam, 1995. 218 p., 24x16 cm.

Schegget, G. H. ter: Het lied van de mensenzoon. Studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11. Wereldvenster, Baarn, 1975. 186 p., 21x12 cm.

Schilder, Klaas: Wat is de Hel? Dorsman en Odé, Vlaardingen, 1919. 74 p.; Kok, Kampen, 19202 (verm.). 107 p., 23x15 cm; 19323 (verm.), 259 p.

Schilder, K.: Bij dichters en schriftgeleerden. Uitg. Mij. Holland, Amsterdam, 1927. 428 p., 17x11 cm.

Schilder, K.: Tusschen Ja" en Neen". Verzamelde opstellen. Kok, Kampen, 1929. 430 p., 25x17 cm.

Schilfgaarde, P. van: Levenswegen. Servire, Den Haag, 1959. 407 p., 23x15 cm.

Schillebeeckx, Edward: Jezus, het verhaal van een levende. H. Nelissen, Bloemendaal, 1973, 19755. 642 p., 25x16 cm.

Schmid, Heinrich: Handboek der kerkgeschiedenis, Dl. 2. (vert. uit het Hoogduitsch J. Hartog). Kemink en Zoon, Utrecht, 1883. 450 p., 23x14 cm.

Schuman, Niek: Wij zijn de eersten niet. Teksten tussen hoop en vrees & een nieuwe getuigenkalender. Meinema, Delft, 1985. 120 p., 22x12 cm.

Scientia - Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, 3 dln. (A. W. de Groot, red.). Deel I. 1938. [VI-de Groot, VI-Aalders-c]

Scientia - Handboek voor Wetenschap Kunst en Religie, 3 dln. (E. J. Dijksterhuis, red.). Deel I. 1956. [VI-Dijksterhuis, Dooyeweerd-a, Miskotte-a, van Peursen-b]

Sent, Ko: Het lijden is een geschenk van God. Over Franz Rosenzweig, pp. 100-116. In: Als ik Job niet had. Tien denkers over God en het lijden. 1997. [III-de Lange,Zijlstra]

Sesam Atlas van de filosofie. 1996. [III-Kunzmann]

Smeets, S.: Over de receptie van het existentialisme in Nederland, pp. 113-133. In: Het existentialisme, de daad bij het woord. 1997. [VI-Haakma,Knol]

Smelik, Evert Louis: Vergelden en vergeven. Een theologisch-ethische studie naar aanleiding van Friedrich Nietzsche's denkbeelden over schuld en straf. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). D. A. Daamen's Uitg. Mij., 's Gravenhage, 1943. vii-216 p., 23x16 cm.

Smelik, E. L.: De ethiek in de verkondiging. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1961, 19673. 128 p., 21x14 cm.

Smelik, E. L.: Spelbrekers op ethisch gebied, pp. 202-219. In: Spelregels. 1967. [VI, zie ook VII-Van Raalten]

Smit, Gabriel: Overal meer dan belofte, pp. 100-109. In: De toekomst van christendom en cultuur. 1968. [VI-Adolfs,Sperna Weiland]

Smitskamp, H.: Reformatorisch verweer, pp. 236-276. In: Cultuurgeschiedenis van het Christendom - Dl. IV, Verval en herleving. 1951. [VI-Waterink]

Sölle, Dorothee: Fantasie en gehoorzaamheid. Toekomst en christelijke ethiek. (vert. uit het Duits M.M. van Hengel-Baauw). Bosch & Keuning, Baarn, 1970. 77 p., 20x11cm.

Sölle, Dorothee: De heenreis. Gedachten over religieuze ervaring. (vert. uit het Duits Lieke Frese). Bosch & Keuning, Baarn, 1976. 112 p., 20x11cm.

Sölle, Dorothee: Tegenwind - Herinneringen. (vert. uit het Duits Bert van Rijswijk). Ten Have, Baarn, 1995. 258 p., 21 cm. [VII-van der Worp]

Sopper, Arthur Joseph de: Hegel en onze tijd. Sijthoff, Leiden, 1908. 91 p., 24x17 cm.

Spek, Joh. van der: Angst, pp. 138-164. In: Psychologie en Evangelie. 1934. [VI-Molenaar]

Spelregels. Een bundel essays over hermeneutische regels en hun toepassing in de theologie. Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1967. 241 p., 20x13 cm. [VI-Smelik]

Sperna Weiland, J.: Oriëntatie - Nieuwe wegen in de theologie. Het Wereldvenster, Baarn, 1966, 19726. 261 p., 20x12 cm.

Sperna Weiland, J.: Het einde van de religie - verder op het spoor van Bonhoeffer. Het Wereldvenster, Baarn, 1970. 203 p., 21x12 cm.

Sperna Weiland, Jan: Revolte en revolutie. Over de relatie tussen Sartre en Camus, pp. 61-74. In: Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus en Bataille herdacht. 1998. [VI-Oosterling,Prins]

Sperna Weiland, Jan: De mens in de filosofie van de twintigste eeuw. Meulenhoff/Kritak, Amsterdam, 1999. 381 p., 23x15 cm.

Spier, J. M.: Filosofie van de onbekende God - Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers. Kok, Kampen, 1956. 179 p., 21x14 cm.

Springer, Johannes Lambertus: Existentiële metaphysica: Inleiding in de Metaphysica van Karl Jaspers. Van Gorcum, Assen, 1951. 63 p., 24x16 cm.

Stam, J. J.: Van de Ethische Theologie naar Barth, pp. 32-61. In: Ernst en Vrede. 1951. [VI-Lekkerkerker]

Standaard Encyclopedie - panorama der wereld in kleur, Deel 8. Standaard Uitgeverij, Antwerpen; Het Spectrum, Utrecht, 1972. [III-Couprie]

Steel, Carlos: Historische inleiding tot de wijsbegeerte. Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, 19932. 155 p., 24x16 cm.

Steiner, George: Martin Heidegger. (vert. uit het Engels Maarten van der Marel). Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen, 1994. 190 p., 20x12 cm.

Stoker, W.: Is vragen naar zin vragen naar God? Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving. Meinema, Zoetermeer, 1993. 311 p., 22x14 cm.

Stralen, Hans van: Beschreven keuzes. Een inleiding in het literaire existentialisme. Garant, Leuven/Amersfoort, 1996. 240 p., 24x16 cm.

Stralen, H. van: Het literaire existentialisme, een terugblik, pp. 11-25. In: Het existentialisme, de daad bij het woord. 1997. [VI-Haakma,Knol]

Struyker Boudier, C. E. M.: Jean-Paul Sartre - een inleiding tot zijn denken. Lannoo, Tielt, 1967. 198 p., 20x13 cm.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Dl. I: De jezuïeten. Katholiek Studie Centrum, Nijmegen; Ambo, Baarn, 1985. 302 p., 24x15 cm.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Dl. II: De dominicanen. KSC, Ambo, 1986. 343 p.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Dl. III: In Godsnaam - De augustijnen, carmelieten en minderbroeders. KSC, Ambo, 1987. 366p.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Dl. IV: Een zwerm getuigen. KSC, Ambo, 1988. 320 p.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Dl. V: De filosofie van Leuven. Universitaire Pers Leuven; Ambo, Baarn, 1989. 396 p.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Dl. VI: De filosofie van Leuven. Universitaire Pers Leuven, Ambo, 1989. 335 p.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Dl. VII: Op zoek naar zijn en zin. KSC, Ambo, 1992. 442 p.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Dl. VIII: Katholieken en hun filosofie. KSC, Ambo, 1992. 445 p.

Stuurman, Siep: De labyrintische staat. Over politiek, ideologie en moderniteit. Uitg. Sua, Amsterdam, 1985. 229 p., 22x15 cm. [VII-van der Wouden]

Suys, Joseph: Leo Sjestow's protest tegen de rede. De intellectuele biografie van een Russisch denker. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). Seyffardt's Boek en Muziek-handel, Amsterdam, 1931. 232 p. + 2 p. Stellingen. 22x15 cm.

Taels, Johan: De lege plek. Afstand en nabijheid in cultuur en geloof, pp. 9-20. In: Hoe ver staan we - Beschouwingen over religie en cultuur bij de 80e verjaardag van Edward Schillebeeckx. 1995. [VI-Hoogen]

Thuys O.P., Reginald W. (red.): Mens en God - Wijsgerige beschouwingen over het religieuze, door B. Dechesne, J. Arntz, H. Versluis, H.C. van Elswijk, J. Willemse, A. Dekker, B.A. Willems, R.W. Thuys O.P., professoren van het filosoficum der paters Dominicanen te Zwolle. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1963. 251 p., 23x15 cm. [VI-Willems]

Tiemersma, Douwe (red.): Wijsbegeerte, universiteit en maatschappij. Liber amicorum voor Jan Sperna Weiland.. Ambo, Baarn, 1990. 262 p., 21 cm.

Tijmes, Pieter: Jacques Ellul: Autonome techniek, pp. 43-64. In: De maat van de techniek - Zes filosofen over techniek. 1992. [VI-Achterhuis]

Tijmes, P.: Martin Heidegger: Techniek als metafysica, pp. 65-97. In: De maat van de techniek - Zes filosofen over techniek. 1992. [VI-Achterhuis]

Tillich, Paul: De moed om te zijn. Over de redding der menselijke persoonlijkheid. (vert. uit het Engels C.B. Burger). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1955, 19632. 168 p., 19x13 cm.

Tillich, P.: De dynamiek van het geloof. (vert. uit het Engels C.B. Burger). Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1958. 155 p., 19x13 cm. [VI-Burger]

Tillich, P.: Perspectief op de protestantse theologie in de negentiende en twintigste eeuw. (vert. uit het Engels A.G.M. Straver, red./inl. Carl E. Braaten). Ambo, Utrecht, 1967. 359 p., 20x12 cm.

Theologisch woordenboek, Deel II. 1957. [VI-Brink]

Tol, A., K. A. Bril: Vollenhoven als wijsgeer - Inleidingen en teksten. Buijten en Schipper-heijn, Amsterdam, 1992. 376 p., 22x14 cm.

Tolsma, F. J.: Angst en Neurose, pp. 23-44, en in discussie met J. Waterink, J.D. de Groot, S. Wiersma, G. Brillenburg Wurth, pp. 45-62. In: Vereniging voor geestelijke volksgezondheid op Gereformeerde grondslag; Geschriften en Referaten 34-35. 1955. [VI-van Peursen-a]

Tongeren, Paul van: Filosofie, literatuur en autobiografie, pp. 19-34. In: Om de waarheid te zeggen. Opstellen over filosofie en literatuur. 1992. [VI-Boey]

b Tongeren, Paul van: Scepsis, Moraal, en Geloof, pp. 110-111. In: Het dubieuze denken. Geschiedenis en vormen van wijsgerig scepticisme. 1996. [VI-De Martelaere-b, VII-Kuypers-a]

Tromp, D.: Kritische theologie - over de Römerbrief van Karl Barth, pp. 3-54. In: Nieuwe Theologie (De School van Barth), door D. Tromp, Ph. Kohnstamm, O. Noordmans. Geschriften uitgegeven vanwege de studie-commissie der Ethische Vereniging. Hollandia-Drukkerij, Baarn, 1926. 133 p., 23x15 cm. [VI-Noordmans-a]

Tromp, D.: De levende God, pp. 9-24. In: De openbaring der verborgenheid. 1934. [III]

Unamuno, Miguel de: De paradox als filosofie. Bloemlezing uit de essays van de "filosoof van het tragische levensgevoel". (Presentatie/vert. uit het Spaans en noten Robert Lemm). Kok Agora, Kampen, 1990. 154 p., 21x12 cm.

Unnik, W. C. van: Isaac van Dijk, pp. 146-170. In: Ernst en Vrede. 1951. [VI-Lekkerkerker]

Van Haute, Philippe: Psychoanalyse en filosofie. Het imaginaire en het symbolische in het werk van Jacques Lacan. [A. Vergote: Voorwoord, pp. 11-19]. Uitg. Peeters, Leuven, 1989. 182 p., 20x12 cm.

Van Sevenant, Ann: Het verhaal van de filosofie. Handzame inleiding tot de wijsbegeerte van vroeger en nu. Hadewijch, Antwerpen-Baarn, 1992. 172 p., 23x15 cm.

Veenhof, J.: Revelatie en Inspiratie - De openbarings en schriftbeschouwing van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie. (Proefschrift Georg-August-Universität, Göttingen). Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1968. 710 p., 24x17 cm.

Ven, J. A. van der: Kritische godsdienstdidactiek. Kok, Kampen, 1982. 700 p., 25x16 cm.

De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. 1995, 19974. [III-Bor, Ramaker, VI-Anbeek, Offermans, IJsseling]

Verduyn, Marijke: De grote woorden voorbij. Een generatie theologen over God, werk en leven. [Gewoon de vragen stellen waartoe het verhaal je aanleiding geeft. Prof. dr. J. Sperna Weiland, pp. 82-89]. Meinema, Zoetermeer, 1998. 143 p., 20x12 cm. [VII-Verduyn]

Verhoeven, Cornelis: Symboliek van de voet. (oorspr. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, 1956; Van Gorcum, Assen, 1957). Damon, Best, 1998. 223 p., 25x16 cm.

Visker, Rudi: "Houd het zijn maar". Rorty tussen ironie en eindigheid, pp. 129-147. In: Richard Rorty - Ironie, Politiek en Postmodernisme. 1994. [VI-Hottois]

Visser, Gerard: Nietzsche en Heidegger - Een confrontatie. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1987). SUN, Nijmegen, 1989. 422 p., 22x14 cm.

Vloten, Johannes van: Beknopte Geschiedenis der nieuwe Letteren. P. N. van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1876. 535 p., 22x14 cm.

Vos, Harmen de: De bewijzen voor Gods bestaan - Een systematisch-historische studie. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971. ix-242 p., 24x16 cm.

Vries, Thom. J. de: Angst - dierbare vijandin. Tjeenk Willink, Zwolle, 1961. 35 p., 23x15 cm.

Vroom, H. M. (red.): De God van de filosofen en de God van de bijbel. Het christelijk godsbeeld in discussie. Meinema, Zoetermeer, 1991. 174 p., 20x12 cm. [III-de Boer]

Waaijman, Kees [Cornelis Johannes]: De mystiek van ik en jij - een nieuwe vertaling van "Ich und Du" van Martin Buber met inleiding en uitleg en een doordenking van het systeem dat eraan ten grondslag ligt. (Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen). Bijleveld, Utrecht, 1976. 608 p., 23x16 cm.

Waals, Jacq. E. van der: Verzameld proza. (verz./ingel. Henk van der Ent). De Groot Goudriaan, Kampen, 1996. 375 p., 23x16 cm. [III-van der Waals, IV-van der Waals, VII-van der Waals]

Wal, Goossen Albertus van der: Karl Jaspers. Wereldvenster, Baarn, 1970. 195 p., 21x12 cm.

Waldram, J., Th. van Kooten: Encyclopedie van de filosofie. (gebaseerd op VI-Kuypers-z). Tirion, Baarn, 1991, 19932. 264 p., 21x13 cm. [III-Waldram,van Kooten]

Walgrave, J. H.: De wijsbegeerte van Ortega y Gasset. Aula-boeken 11, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1958, 19674. 217 p., 18x11 cm.

Waterink, J., W. Asselbergs, F. W. Grosheide, Ph. Kohnstamm, W. Nolet, H. Robbers S.J., G. Sevenster (red.): Cultuurgeschiedenis van het Christendom, Deel IV: Verval en herleving, 1951. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1948-1951 (5 dln.); 19572 (2 dln.). 420 p., 26x19 cm. [VI-Smitskamp]

Waterink, J. e.a.: Cultuurgeschiedenis van het Christendom, Deel V: Gisteren, heden, morgen, 1951, 19572. 448 p. [VI-van Duinkerken, Kohnstamm-b, Robbers-a]

Waterschoot, Paul (red.): Lectuur-Repertorium - Supplement II - Auteurslijst bevattende 30.000 biografische notities over auteurs en 100.000 werken in het Nederlands gepubliceerd van 1967 tot 1978. Nederlands Bibliotheek en Lektuurcentrum, Den Haag; Kath. Centrum van Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening, Antwerpen, 1980-1981.

Webb, C. J. J.: Geschiedenis der wijsbegeerte. Van Socrates tot Sartre. (vert. uit het Engels/ bew. W.H. Alting van Geusau1, resp. J. van Slooten2). Uitg. Born, Assen, 19521, 19572. 156 p., 19x13 cm.

Weijers, Ido: Terug naar het behouden huis: de Utrechtse School en de Nederlandse roman 1945-1955. (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Rotterdam, 1991. 140 p., 24x16 cm. [VI-Weijers-b]

Weijers, Ido: Terug naar het behouden huis: Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren vijftig. SUA, Amsterdam, 1991. 187 p., 22 cm. [VI-Weijers-a]

Werkman, Hans: Boekopener: De Val, De Aanslag, De Ortolaan en 21 andere boeken besproken. De Vuurbaak, Barneveld, 1985. 127 p., 23 cm.

Wieg, Rogi: Liefde is een zwaar beroep. Persoonlijke kroniek 1997. Privé-domein, nr. 221. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1998. 329 p., 20x11 cm.

Wiersinga, Herman: Doem of daad - een boek over zonde. Ten Have, Baarn, 1982. 208 p., 21x14 cm.

Wijer, Evert Jan de: De Naam op de Toverberg - De denkfiguren uit Thomas Manns `Zauberberg' als transparanten voor de cultuurkritiek van K.H. Miskotte. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). Kok, Kampen, 1997. 359 p., 24x16 cm.

Willems O.P., B. A.: Jaspers' pleidooi voor de transcendentie, pp. 165-188. In: Mens en God: wijsgerige beschouwingen over het religieuze. 1963. [VI-Thuys]

Willems O.P., B. A.: Karl Barth - Een inleiding in zijn denken. Lannoo, Tielt/Den Haag, 1963. 96 p., 20x13 cm.

Willemsen, Harry (red.): Woordenboek filosofie. Van Gorcum, Assen / Maastricht, 1992. 509 p., 23x15 cm.

Willigen, A. de: Geloof en Geschiedenis bij J.J.P. Valeton, H.M. van Nes en G. van der Leeuw, pp. 193-213. In: Ernst en Vrede. 1951. [VI-Lekkerkerker]

Winkelaar, Piet: Zingeving en wereldbeschouwing. Een introductie. Lemma, Utrecht, 1994. 300 p., 24x17 cm.

Winkler, Johan, i.s.m. Niels Nøjgaard (predikant te Kopenhagen): Kaj Munk. Dominee/Dichter/Martelaar. D. A. Daamen's Uitg.Mij., 's-Gravenhage, 1950. 174 p., 25x16 cm.

Winkler Prins - Geïllustreerde Encyclopaedie (Henri Zondervan, red.). Elsevier, Amsterdam, 19093. [III-van Melle]

Grote Winkler Prins Encyclopedie: Kierkegaard, Dl. 11. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 19707 (herz.) [III-Bakker-a], 19929. [III-Bertels]

De Kleine Winkler Prins. (G.B.J. Hiltermann, P. van de Woestijne, red.). Elsevier, Amsterdam, 1949, 19502 (herz.). 25x16 cm.

Wittgenstein, Ludwig: Denkbewegingen. Dagboeken 1930-1932/1936-1937. (vert. uit het Duits Wilfred Oranje). Boom, Amsterdam, 1999, 156 p., 24x14 cm.

Woudenberg, Adriaan Stephan Laurens: Kairos en het eeuwige nu - Een onderzoek naar de verhouding tussen het presentische en het futurische in Tillichs theologie van de geschiedenis. (Proefschrift Theologische Universiteit Kampen). Het Witte Boekhuis, Bolsward, 1993. 276 p., 22x15 cm.

Woudenberg, René van: Filosofische gedachten over Godsgeloof. Kok, Kampen, 1993. 150 p., 21x13 cm.

Zoetendorp, Awraham: "Strek uw hand uw hand niet uit naar de jongen ...!" De Joodse ervaring: Midrasj, Maimonides, Kafka, Wiesel ..., pp. 73-112. In: Isaak wordt weer geofferd. 1980. [VI-Zuidema-a]

Zuidema, Willem Hero: Gods partner. Ontmoeting met het jodendom. Ten Have, Baarn, 1977, 19824 (aangev.). 299 p., 21x14 cm.

Zuidema, Willem, E. van Volen, A. Zoetendorp, C. den Heyer: Isaak wordt weer geofferd - de verwerking van de holocaust door jodendom en christendom. Ten Have, Baarn, 1980. 139 p., 20x12 cm. [VI-Zoetendorp]

Zuidema, Sytse Ulbe: Karakter van de moderne existentiephilosophie. Publ. Reunisten-Org. van N.D.D.D. no. 18, 1947. 24 p., 21x14 cm.

Zuidema, S. U.: De mensch als historie. (Inaug. rede Vrije Universiteit Amsterdam). T. Wever, Franeker, 1948. 33 p., 22x15 cm.

Zuidema, S. U.: Nacht zonder dageraad: naar aanleiding van het atheistisch en nihilistisch existentialisme van Jean-Paul Sartre. (Inaug. rede Rijksuniversiteit Utrecht). T. Wever, Franeker, 1948. 38 p., 23x16 cm.

Zwaan, Bastiaan Johannes: Genetical and environmental aspects of ageing in Drosophila melanogaster: an evolutionary perspective. (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen) Haren, 1993. 132 p., 24x17 cm.

Zweerman, Theo H.: Om de eer van de mens. Verkenningen op het grensvlak van filosofie en spiritualiteit. Eburon, Delft, 1991, 19932. 216 p., 24x16 cm.

Top