Als PDF bestand Internationale bibliografieën en bibliografische beginpunten - Lijst van tijdschriften met afkortingen en ondertitels

  Internationale bibliografieën en bibliografische beginpunten
   
 

Bibliographia Philosophica 1934-1945 (De Brie, Utrecht I en II, 1950, 1954).

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. Rob. Roemans en Hilda van Assche. Reeks I, Dl. I. Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot en met 1958. Heideland, Hasselt, 1960-1969.

Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van de Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks III. Vlaamse literaire tijdschriften vanaf 1969. Hilda van Assche e.a. Rob. Roemans-Stichting, Heideland-Orbis, Hasselt, 1970-...

Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap aangevuld met de bibliografie van de Friese taal- en literatuurwetenschap, onder verantwoordelijkheid van de werkgroep voor de Documentatie der Nederlandse Letteren. Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage, 1975-...

Bibliografie Nederlandse Taal en Literatuurwetenschap

Bos, G. D. van den: Sporen van Kierkegaard in Nederland 1880-1930. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, 1989.

Brinkman's Catalogus van Nederlandse Boeken en Tijdschriften. Koninklijke Bibliotheek, Depot van Nederlandse Publicaties en Nederlandse Bibliografiën, 's-Gravenhage. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij., Leiden, overgenomen door Bohn Stafleu Van Loghem, Houten, Nederland.

Delfgaauw, Bernard, en Geert van den Bos: Holland (The Netherlands), pp. 167-172. In: Bibliotheca Kierkegaardiana 1978 - 1988 (1-16) (Niels en Marie Mikulová Thulstrup, ed.), Dl. 15, 1987.

Grit, Diederik Christoph: Dansk skønlitteratur i Nederland og Flandern 1731-1982. Bibliografi over oversættelser og studier. Det kongelige Bibliotek, Bibliotekscentralens Forlag, Ballerup, 1986. xiv-214 p.

Grit, D.: Het begin van de Kierkegaard receptie in Nederland en Vlaanderen. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 4:49-54, 1993. (aanvulling op III-van den Bos)

Himmelstrup, Jens, en Kjeld Birket-Smith: Søren Kierkegaard. International Bibliografi. Nyt Nordisk Forlag-Arnold Busck, København, 1962. 221 p., 26 cm.

International Philosophical Bibliography, Leuven, 1991 - heden (voorheen, vanaf 1939 als Tijdschrift voor Philosophie en Tijdschrift voor Filosofie, Bibliografisch repertorium van de wijsbegeerte, Leuven).

International Kierkegaard Newsletter. Søren Kierkegaard Biblioteket, Kopenhagen. 1979-... E-mail editor: nu Hong Kierkegaard Library, Northfield, MN, USA.

Jørgensen, Aage: Søren Kierkegaard-litteratur 1961-1970. En foreløbig bibliografi. Akademisk Boghandel, Aarhus, 1971.

Jørgensen, A.: Søren Kierkegaard-litteratur 1971-1980. En bibliografi. Aarhus, 1983.

Jørgensen, A.: Dansk litteraturhistorisk bibliografie. Dansklærerforeningen, København, 1989. (zie ook Links)

Kierkegaardiana: Aage Jørgensen met Kierkegaard literatuur in nrs. 6 (1966), 7 (1968), 12 (1982), 16 (1993), 17 (1994), 18 (1996), 19 (1998), 20 (2000), 22 (2002), 23 (2004), 25 (2007). The Søren Kierkegaard Society (Søren Kierkegaard Selskabet), C. A. Reitzels Forlag, Kopenhagen.

Søren Kierkegaard: Samlede Værker, bind 1-19. A.B. Drachmann, J.L. Heiberg, H.O. Lange, 1901-1906, 1920-19362, herz. (15 dln.). Gennemset og ajourført af Peter P. Rohde, 1962(3. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, 1961-1962(3. Gyldendal, 1991(4.

Søren Kierkegaard: Samlede Værker, bind 20. Terminologisk Ordbog ved Jens Himmelstrup. Sammenlignende Register. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, 1936, 1964(2, Gyldendal, 1991(3.

Søren Kierkegaards Papirer I-XI3. Udg. af P.A. Heiberg, V. Kuhr, E. Torsting. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, 1909-1948 (20 dln.).

Søren Kierkegaards Papirer, I-XI3, Supplementsbind XII - XIII. Udg. af P.A. Heiberg, V. Kuhr, E. Torsting; Anden forøgede Udgave ved Niels Thulstrup. Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Søren Kierkegaard Selskabet, Gyldendal, København, 1969.

Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard (I - II), udgivne ved N. Thulstrup, Munksgaard, København, 1953-1954.

Søren Kierkegaards Skrifter, Bind 1 - , Udg. af N.J. Cappelørn, J. Garff, J. Kondrup, A. McKinnon, F. Hauberg Mortensen. Søren Kierkegaard Forskningscenteret og GEC Gads Forlag, København, 1997 -.

Kuypers, E.: Selecte bibliografie en Concordantie van drie Deense en twee Duitse uitgaven van de Samlede Værker. In: De levende Kierkegaard. E. Kuypers (red.). Garant, Leuven/ Apeldoorn, 1994.

Lapointe, François H.: Søren Kierkegaard and his critics, an international bibliography of criticism. Greenwood Press, Westport, Connecticut; London, England, 1980. 431 p.

Lectuur-Repertorium (Joris Baers P.R., red.): Auteurslijst bevattende 12.000 Bio-Bibliografische schrijversnota's en 1300 portretten van auteurs behorende tot de Nederlandsche en de wereldliteratuur, met waarde- en vakaanduiding van 40.000 litteraire en vulganiserende werken samengesteld door het A.S.K.B.: Deel II, 1934, 780 p. Uitgave van het Alg. Secr. voor Kath. Boekerijen, Antwerpen; Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen; De R.K. Boek-centrale, Amsterdam, 1934-1946 (Dl I, Roman-Repertorium; 2 dln. en 2 suppl.).

Lectuur-Repertorium: Suppl. I., 1939. pp. 1733-2167.

Lectuur-Repertorium: Suppl. II, 1946. 791 p.

Lectuur-Repertorium (definitieve uitgave), Deel II. (Joris Baers P.R., Paul Hardy, red.). A.S.K.B., Antwerpen; Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen; Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1952-19542 (3 dln.), Dl. II, 19532. pp. 1053-2131.

Lectuur-Repertorium - Supplement bij tweede uitgave, 1952-1966 (Paul Hardy, Xaveer De Win P.R., red.). Alg. Secr. voor Kath. Boekerijen, Antwerpen; Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen; De R.K. Boek-centrale, Amsterdam. 1968-1970.

Lectuur-Repertorium - Supplement II (Paul Waterschoot, red.): Auteurslijst bevattende ± 30.000 biografische notities over auteurs en ± 100.000 werken in het Nederlands gepubliceerd van 1967 tot 1978. Nederlands Bibliotheek en Lektuurcentrum, Den Haag; Kath. Centrum van Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening, Antwerpen, 1980-1981.

Nijhoff's index op de Nederlandsche periodieken van algemeenen inhoud. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1910-1960.

Nijhoff's index op de Nederlandse en Vlaamse periodieken. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1961-1970.

Poortman, J. J.: Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte I, 1948; II [Suppl. I], 1958, Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen; Deel III, 1958-1967 (door W. N. A. Klever). Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1968.

Poortmans Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte, Deel IV, 1968-1977 (W. N. A. Klever, M. D. Bremmer). Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1983.

Poortmans bibliografie van de Nederlandse filosofie (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag):

http://www.konbib.nl/kb/poortman/pmzoeken.html

Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften. Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie, 1914-1921.

Rob. Roemans Bibliographie van de moderne Vlaamsche literatuur 1893-1930. I. De Vlaamsche tijdschriften. Steenlandt, Kortrijk, 1930.

Struyker Boudier, C. E. M.: Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Dl. I-VIII. Katholiek Studie Centrum, Nijmegen i.s.m. Ambo, Baarn, 1985-1992.

Taels, Johan: Herinnering en herhaling: de ontwikkeling van de existentie-dialectiek in het pseudonieme oeuvre van Søren Kierkegaard. Proefschrift Katholieke Universiteit Leuven, 1987.

Internet (eerder Universitair Netwerk: ATLA Religion Index, BNTL, Philosopher's Index, On Line Contents), diverse Bibliotheekdiensten van verschillende universiteiten en de Koninklijke Bibliotheek.

 

   
top Lijst van tijdschriften met afkortingen en ondertitels
   
 

Nagekeken zijn tijdschriften die aanwezig zijn in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht vanaf ± 1930 of vanaf verschijningsdatum tot eventuele opheffing van tijdschrift of abonnement; een * verwijst naar incidenteel bekeken tijdschriften na een verwijzing elders, bijv. in een Bibliografie voor literaire tijdschriften). Tijdschriften van voor 1930 zijn slechts vermeld indien een afkorting gebruikt is of wanneer deze kennelijk niet behandeld zijn door Van den Bos (1989).

ActaComp Acta Comparanda FVG

AmSt Amersfoortse Stemmen (tweemaandelijks tijdschrift van de Internationale School voor de Wijsbegeerte; vanaf 1980 voortgezet als Filosofie en Praktijk)

ANTWP Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie (tot 1969)

ANTW Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (vanaf 1970: een academisch tijdschrift van en voor Nederlandse en Vlaamse filosofen)

AO-reeks (Stichting IVIO)

AWChrC Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur (tot 1938)

AWKChr Algemeen Weekblad voor Kerk en Christendom (na 1945 voortgezet als Wending)

*A.R.S. Antirevolutionaire Staatkunde (Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der anti-revolutionaire beginselen)

Bergopwaarts (het tweede jaar met ondertitel: weekblad voor Christendom en Cultuur)

Bezinning (Gereformeerd maandblad (vanaf 1960: tijdschrift) tot bewaring en bevordering van het Christelijk leven)

Bijdragen (uitgegeven door de philosophische en theologische faculteiten der Noord en Zuid-Nederlandse Jezuieten; vanaf 14 (1953): tijdschrift voor philosophie en theologie; vanaf 18 (1957) tijdschrift voor filosofie en theologie)

Carmel (Tijdschrift voor carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven; vanaf jg. 6 (1953-'54): tijdschrift voor geestelijk leven; vanaf jg. 21 (1969): Speling)

Columbus (literair maandblad)

De Bazuin (weekblad voor geloofsverkondiging in Nederland; vanaf Jg. 31 (1948))

De Civitate (Orgaan van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato, Vereniging van Studenten op Gereformeerde Grondslag)

Denken en Leven (wijsgeerig tijdschrift (voor Hegelianen en Bollanders, dus geen S.K.!))

Dialoog (tijdschrift voor wijsbegeerte)

DWB Dietsche Warande en Belfort (Tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven)

Eltheto (Maandschrift der Nederlandsche Christenstudenten Vereeniging)

Erasmus (tijdschrift voor wijsbegeerte, geestesgeschiedenis en letteren o.l.v. Antoon Vloemans)

Filosofie (tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie, voor algemeen toegankelijke wijsbegeerte en voor nieuws over filosofie en levensbeschouwing)

Filosofie Magazine

Filosofie en Praktijk (na 1980 voortzetting van Amersfoortse Stemmen)

Gard Sivik ("Gard Sivik" vereniging ter bevordering van de avantgardekunst)

GThT Gereformeerd Theologisch Tijdschrift

GWN Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland

De Gids

De Idee (Orgaan van het Bolland-Genootschap voor zuivere rede)

IdW In de Waagschaal (Jg. 9 (31-41): weekblad voor hervormd Nederland)

IdW Nw.Jg. In de Waagschaal Nieuwe Jaargang (vanaf 1995 (24): tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; voortzetting van het in 1945 door Dr K. H. Miskotte opgerichte tijdschrift)

Interpretatie (Tijdschrift voor bijbelse theologie)

Jeugd en Cultuur (maandblad voor de studerende jeugd van zuid en noord)

KArch Katholiek Archief (Uitgave van het landelijk secretariaat der katholieke actie in Nederland en "Geloofsverdediging", Antwerpen; vanaf Jg. 14 (1959) Landelijk Centrum voor Katholieke Actie in Nederland)

KCT Katholiek Cultureel Tijdschrift, voortzetting van «Studiën»

K.C.T. Streven (Jg.1: Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven; Jg.2 (1948-1949) als K.C.T. Streven; vanaf Jg. 7 zonder K.C.T.)

KTh Kerk en Theologie (voortzetting van Onder eigen Vaandel)

Het Kouter (onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur)

Krisis (tijdschrift voor filosofie)

*Kruispunt (literair kwartaalschrift)

Kultuurleven (maandschrift voor hernieuwing der geestescultuur)

Literama (kroniek over boeken, schrijvers & toneel)

Literatuur

Maatstaf

Mara (Tijdschrift voor feminisme en theologie)

NKathSt Nederlandse Katholieke Stemmen (vanaf 1945: Maandschrift voor Theologie en Zielzorg, uitgegeven met verlof van Zijne Eminentie de Kardinaal...-Aartsbisschop van Utrecht; N.B. Nederlandsche Kath. Stemmen tot 1945 bevatten geen referenties naar Kierkegaard; vanaf 1967 voortzetting als Theologie en Pastoraat)

NThT Nederlands Theologisch Tijdschrift

NTP Nederlandsch Tijdschrift voor Psychologie (v.a. 1940: NT voor de Psychologie en hare grensgebieden)

NTP N.R. Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, Nieuwe Reeks

De Nieuwe Mens (Maandblad voor beleving van het Christendom)

De Nieuwe Stem (maandblad voor cultuur en politiek)

NwThS Nieuwe Theologische Studiën (practisch maandschrift voor godgeleerdheid)

NwVT Nieuw Vlaams Tijdschrift (Stichter August Vermeylen)

OEV Onder eigen Vaandel

Ons Erfdeel (Algemeen Nederlands drie- (twee-)maandelijks Kultureel Tijdschrift)

Ontmoeting (letterkundig en algemeen-cultureel maandblad)

*Onze Alma Mater (tijdschrift van de Vlaamse Leergangen Leuven)

Onze Eeuw (maandschrift voor Staatkunde, Letterkunde, Wetenschap en Kunst)

PhRef Philosophia Reformata (Calvinistische wijsbegeerte)

PT Praktische Theologie (Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen)

De Revisor (letterkundig tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen)

Speling (tijdschrift voor bezinning)

Standpunte (zuidafrikaans tijdschrift)

De Stem

StTijds Stemmen des Tijds (Maandschrift voor Christendom en Cultuur)

StWV Stemmen voor Waarheid en Vrede (evangelisch tijdschrift voor de Protestantse Kerken)

Streven (maandblad voor geestesleven en cultuur)

StudCath Studia Catholica (Nieuwe Reeks van de "De Katholiek". Gewijd aan godgeleerdheid, wijsbegeerte en aan algemeen wetenschappelijke vraagstukken onder theologische en philosophische belichting)

Studiën (tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en cultuur; later Katholiek Cultureel Tijdschrift)

ThRef Theologia Reformata

ThPast Theologie en Pastoraat (voortzetting van Ned. Kath. Stemmen vanaf 1967

Theologie en Practijk

ThS Theologische Studiën

ThT Theologisch Tijdschrift

TGL Tijdschrift voor Geestelijk leven

TP/TF Tijdschrift voor Filosofie (tot 1961: Tijdschrift voor Philosophie)

TTh Tijdschrift voor Theologie

TVUB Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel (vervolg NieuwTVUB)

*De Tweede Ronde (tijdschrift voor literatuur)

De Uil van Minerva (Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur)

VIC VOF-informatie-communicatie (contactblad van de Vereniging voor Filosofie-onderwijs)

ViT (contactblad vereniging tot instandhouding van de internationale school voor wijsbegeerte)

Vlaamsche Arbeid (maandschrift voor letteren, kunst en wetenschappen)

VoxTh Vox Theologica (Interacademiaal Theologisch Tijdschrift - orgaan van (de) stichting "verenigde studenten in de theologische faculteiten in Nederland" - gewijd aan de studie der theologische wetenschap; vanaf 36 (1966): interacademiaal theologisch tijdschrift gewijd aan de theologische studie - orgaan van de verenigde studentenverenigingen van de theologische faculteiten en andere hogere theologische opleidingsinstituten in het nederlandse taalgebied)

Wending (maandblad voor Evangelie en Cultuur, waarin opgenomen het "Algemeen Weekblad voor Kerk en Christendom" en "Het Kouter"; vanaf 1988: tijdschrift voor Evangelie, Cultuur en Samenleving)

WijsgPers Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap

*Yang

Top